Danes je 17.9.2021

Input:

11. člen ZJU (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril)

15.7.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2.5 11. člen ZJU (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril)

Vanja Mavri

11. člen

(omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril)

Črtan

KOMENTAR:

V Uradnem listu RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C), ki je začel veljati 17. 11. 2020.

Z dnem uveljavitve ZIntPK-C (to je 17. 11. 2020) so prenehali veljati:

- 11. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), ki je določal omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril,

- Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 in 56/15) in

- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 53/10 in 73/10),

ki se uporabljajo do določitve načina razpolaganja z darili iz sedmega odstavka 30. člena ZIntPK-C, kolikor niso v nasprotju z ZIntPK-C, to je do 21. 7. 2021, ko bo začel veljati Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril (Uradnem listu RS, št. 106/2021).

Na internetni strani Ministrstva za pravosodje je v zvezi s Pravilnikom o omejitvah