Danes je 23.8.2019
Input:

Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.15.3 Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja

Strokovna sodelavka

Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja so sledeče:

1. Uskladitev aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

V skladu s prehodnimi določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter uredb morajo delodajalci akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti z ustreznim aneksom oziroma uredbo v roku 30 dni od uveljavitve aneksa oziroma uredbe.

V skladu s šestim odstavkom 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju mora akt o sistemizaciji delovnih mest vsebovati naslednji minimalni obseg podatkov:

1. šifro proračunskega uporabnika in šifro notranje organizacijske enote,

2. naziv proračunskega uporabnika in naziv notranje organizacijske enote,

3. plačno podskupino,

4. šifro delovnega mesta,

5. ime delovnega mesta,

6. tarifni razred delovnega mesta,

7. šifro naziva, kjer nazivi obstajajo,

8. ime naziva, kjer nazivi obstajajo,

9. plačni razred delovnega mesta oziroma plačni razred naziva,

10. število napredovalnih razredov na delovnem mestu oziroma v nazivu in

11. opis nalog delovnega mesta ali naziva.

2. Vročanje aneksov oziroma novih pogodb o zaposlitvi javnim uslužbencem

Na podlagi usklajenega akta