Danes je 11.12.2019
Input:

Delovni čas na ministrstvih, v upravnih organih v sestavi ministrstev, na upravnih enotah in v vladnih službah

19.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.08.1.3 Delovni čas na ministrstvih, v upravnih organih v sestavi ministrstev, na upravnih enotah in v vladnih službah

mag. Brigita Rajšter Vranović

Na splošno velja, da je delovni čas zaposlenih urejen v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nad. ZDR-1), za javne uslužbence, zaposlene v organih državne uprave – to je na ministrstvih, v upravnih organih v sestavi ministrstev, na upravnih enotah in v vladnih službah (v nad. organi) pa velja posebnost, da je njihov delovni čas urejen v Uredbi o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/07, 122/07 – popr., 28/16, 40/17 in 44/19; v nad. Uredba, glejte 5705/2007 Ur.l.RS). Določbe te uredbe se ne uporabljajo za predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Osnovna definicija delovnega časa v uredbi je enaka kot v splošni določbi, in sicer se v delovni čas všteva efektivni delovni čas, v katerem javni uslužbenec opravlja svojo delovno obveznost iz delovnega razmerja, čas odmora in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.

Polni delovni čas

Praviloma so javni uslužbenci zaposleni za polni delovni čas, ki ne sme biti daljši od 40 ur na teden, pri čemer dnevna delovna obveznost javnih uslužbencev traja 8 ur, razen v organih, ki nimajo petdnevnega tedenskega delovnika. Polni delovni čas je po zadnji spremembi uredbe, ki velja od 20. 7. 2019, razporejen bolj fleksibilno z