Danes je 20.10.2020

Input:

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EU

14.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.7.2.4 Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EU

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Zakon o javnih financah v 68. členu ZJF določa, da lahko upravljavec sredstev sistema iz prostih denarnih sredstev na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine, od proračunskih uporabnikov (ki so vključeni v njegov sistem EZR) sprejema vloge in jim daje likvidnostna posojila (pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.).

Poleg navedenega lahko upravljavec sredstev sistema EZR države daje tudi dolgoročna posojila za obdobje do treh let, za namen izvajanja projektov, financiranih iz sredstev EU. Navedeno je skladno s petim odstavkom 44. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE). Dolgoročno posojilo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države lahko pridobi proračunski uporabnik, katerega zadolžitev je v okviru omejitev, ki jih določajo predpisi, ki urejajo njegovo poslovanje.

Običajno so za financiranje projektov EU prehodno potrebni lastni viri, saj se projekti, ki jih odobri EU financirajo na podlagi povračil sredstev. Za tovrstno financiranje EU projektov imajo proračunski uporabniki, ki so vključeni v sistem EZR države možnost, da do virov financiranja dostopajo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države. Pregled obrestih mer za tovrstno zadolževanje je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance. Možnost tovrstnega zadolževanja je cenovno bolj ugodna ob zadolževanja pri finančnih institucijah, saj upravljavec sredstev sistema EZR države ne zaračunava dodatnih