Danes je 26.1.2022

Input:

Državne pomoči v računovodskih izkazih javnega zavoda

17.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

5.6.2 Državne pomoči v računovodskih izkazih javnega zavoda

Fenja Borštnar

Državne pomoči v računovodskih izkazih javnega zavoda

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP), ki je začel veljati 11.4.2020. Zakon je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, zadnjič 4. 2. 2021, Uradni list RS, št. 15/2021, z datumom začetka uporabe 5. 2. 2021.

Zakonodajalec je sprejel ukrepe, s katerimi želi omiliti posledice nastale epidemije. Ukrepi za vse organizacije prejemnice pomenijo dovoljeno državno pomoč, v kolikor so izpolnjeni pogoji, navedeni v zakonu.

Za javne zavode računovodska pravila določajo, da se najprej upoštevajo določbe Zakona o računovodstvu (ZR) ter podzakonskih aktov, pripravljenih na njegovi podlagi. Če ni z zakonom in podzakonskimi akti urejeno drugače, se upoštevajo pravila slovenskih računovodskih standardov (SRS2016, 2019).

Javni zavodi pri evidentiranju poslovnih dogodkov upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka in v primeru ukrepov zaradi pandemije COVID – 19 upoštevajo pravila Slovenskih računovodskih standardov, saj ZR ne določa posebne računovodske obravnave prejetih državnih pomoči.

Ministrstvo za finance (MF) je za določene uporabnike podalo pojasnilo glede računovodske obravnave poslovnih dogodkov vezanih na COVID – 19, številka: 450-130/2020/1, z dne 13.5.2020 (odslej pojasnilo).

Pojasnilo določa, da ukrepi ZIUZEOP ustrezajo državni pomoči, kot jo določa SRS2016 11.35. Za pripoznanje državne pomoči, ki so namenjene pokritju stroškov, ki so že nastali velja, da javni zavodi, ki bodo upravičeni do državne pomoči po ZIUZEOP in računovodijo po ZR, prejeta sredstva državne pomoči pripoznajo med poslovnimi prihodki, saj gre za poslovne prihodke, s katerimi se pokrivajo odhodki iz rednega poslovanja, a v izjemnih razmerah.

Analitični konti naj se odprejo v okviru konta 7608** (npr. analitično na kontu 760800, 760801,…). Ločene evidence bodo pripomogle tudi k lažjemu pojasnjevanju razkritij teh prihodkov v letnem poročilu kot tudi pri morebitnih ostalih poročanjih.

Ukrepe, sprejete na podlagi določb ZIUZEOP, bo javnim zavodom država povrnila. Stroške bo poravnala ali direktno na transakcijske račune upravičencev, ali preko posrednikov (npr. preko občine ali ZZZS ali ZRSZ). Ne glede na to, kako so sredstva prejeta (posredno ali neposredno) se to šteje za prihodek prejet iz javnih sredstev oziroma iz proračuna države.

Pri načelu nastanka poslovnega dogodka je zelo pomembno tudi, kdaj se prihodki in odhodki pripoznajo v poslovnih knjigah in posledično v računovodskih izkazih javnega zavoda.

Sestavo letnih poročil v javnih zavodih določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19). S pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila.

Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

1. BILANCA STANJA

Javni zavodi jo sestavijo na obrazcu BILANCA STANJA, ki je sestavni del pravilnika (Priloga 1).

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter

- druga pojasnila določena s tem pravilnikom.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Javni zavodi ga sestavijo na obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, ki je sestavni del pravilnika (Priloga 3).

Obvezne priloge k