Danes je 22.10.2020

Input:

Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

30.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.1.1 Fiskalno pravilo pri presežku prihodkov nad odhodki po denarnem toku

Evgenija Javornik, državna notranja revizorka

- Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP, Uradni list RS, št. 55/15),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H)

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/18 ZJF-H)

V letu 2017 in za leto 2018 je področje najprej urejal ZIPRS1718 (77. člen; izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država).

Za leto 2018 področje urejal ZIPRS1819 (71. člen; izračunavanje presežkov institucionalnih enot sektorja država).

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – ZJF-H (pomembne določbe v členih od 9.i do 9.o). Z dnem uveljavitve ZJF-H preneha veljati 71. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17).

Novosti so: določen je dan, na katerega institucionalne enote sektorja države izračunavajo presežke v skladu s 5. členom ZFisP, to je 31. 12. Dodano je izračunavanja teh presežkov za druge institucionalne enote sektorja država (nefinančne družbe pod javnim nadzorom – 6. točka v 9.i členu ZJF).

Pojasnila:

- Pojasnila o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikih, MF RS št: 410-119/2016/8, dne 13.2.2017,

Strokovna literatura:

- Revija IKS, maj 2017, avtor Mag. Milenka Čižman

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja.

ZFisP velja za načrtovanje in izvrševanje državnega proračuna, občinskih proračunov, zdravstvene in pokojninske blagajne.

ZFisP velja za enote, ki so po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, uvrščene v sektor S.13; te so naslednje:

- v podsektor centralne države so razvrščeni: 172 neposrednih uporabnikov državnega proračuna, 9 državnih skladov ter 374 drugih enot centralne države (15 javnih agencij, 334 javnih zavodov in 25 gospodarskih družb, ki delujejo na centralni ravni države);

- v podsektor lokalne države so razvrščeni: 1074 neposrednih uporabnikov proračunov občin (212 občin in 862 krajevnih skupnosti), 1 agencija, 40 organizacij širše lokalne skupnosti, 8 javnih skladov na lokalni ravni ter 1028 javnih zavodov in 20 gospodarskih družb, ki delujejo na lokalni ravni države;

- v podsektor skladi socialne varnosti so razvrščeni ZPIZ, ZZZS in Kapitalska družba (KAD).

ZFisP v 5. členu določa porabo presežkov proračunov:

»1. presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, se zbirajo na ločenem računu,

2. če je institucionalna enota sektorja država zadolžena, se presežki iz prejšnjega odstavka lahko uporabijo le za odplačevanje glavnic njenega dolga,

3. če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se ustvarjeni presežki iz prvega odstavka tega člena uporabijo za financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP, za financiranje izpada prihodkov oziroma povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ali za financiranje investicij v naslednjih letih,

4. ne glede na drugi ali tretji odstavek se lahko ustvarjeni presežki iz prvega odstavka tega člena, ob predhodnem soglasju ustanovitelja posamezne institucionalne enote sektorja država, izjemoma uporabijo tudi za povečanje premoženja te institucionalne enote,

5. ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko, po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja.«

Fiskalno pravilo opredeljuje obravnavo presežka prihodkov nad odhodki pri proračunskih uporabnikih, v enotah S.13 oz. računovodsko obravnavo po Zakonu o računovodstvu in njegovih podzakonskih aktih, pri določenih in drugih uporabnikih proračuna.

Zakon o računovodstvu (ZR) določa: »Prihodki in odhodki uporabnikov enotnega kontnega načrta se priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije).«

Za uporabnike enotnega kontnega načrta (5088/2009 Ur.l.RS), ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih neproračunskih virov, se določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi – po poslovnem dogodku.

Skupna osnova po ZFisP, pri določenih in drugih uporabnikih, je ugotovitev presežka prihodkov nad odhodki kot rezultata samo po denarnem toku. S tem fiskalno pravilo določa, da gre za presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka (plačane realizacije).

Ta presežek po ZFisP je