Danes je 23.10.2020

Input:

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2016

9.1.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

5.6.1 Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2016

Evgenija Javornik

Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2016

Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz:

 • Poslovnega poročila

 • Računovodskega poročila

Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz:

 • Računovodskih izkazov

 • Pojasnil k računovodskim izkazom

V poslovnem poročilu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena organiziranost ter kazalniki poslovanja s komentarji. Podano je tudi poročilo o izvedbi programa dela ter projektov.

Računovodsko poročilo predstavlja podrobno analizo postavk računovodskih izkazov (po 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava), računovodske izkaze in obvezne priloge k računovodskim izkazom ter obrazložitev poslovanja po dejavnostih ter primerjavo s preteklim letom.

Letno poročilo prikazuje poslovno in koledarsko obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Glavni namen letnega poročila je, da tako zunanjim kot notranjim uporabnikom zagotovi jasne in prepričljive informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem poslovanju javnega zavoda. Eden pomembnejših zunanjih uporabnikov letnega poročila je resorno Ministrstvo, ki ga je javni zavod na podlagi zakonskih določb dolžan seznaniti s poslovanjem.

Pomembno vodilo pri izdelavi letnega poročila je njegova informativnost, pri čemer razkrivamo, tako obvezne kot tudi dodatne, prostovoljne vsebine. Izdelava letnega poročila tako sloni na osredotočenju na čim boljše informiranje javnosti o uspešnosti poslovanja in finančnem položaju zavoda. Uporabnikom letnega poročila mora zagotoviti resničen in pošten prikaz finančnega stanja ter poslovnega izida javnega zavoda. Velik poudarek je tudi na razkritjih, pri katerih se upošteva pomembnost informacij, ki so v pomoč pri razumevanju in ocenjevanju premoženjskega stanja zavoda.

Predpisi o sestavljanju letnih poročil

Vsebina letnega poročila javnega zavoda je opredeljena v več zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

 • Zakon o javnih financah (Ur. list RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami)

 • Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami)

 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02 s spremembami in dopolnitvami)

 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS 134/03 s spremembami in dopolnitvami)

 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 112/09 s spremembami in dopolnitvami)

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05 s spremembami in dopolnitvami)

 • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS 12/01 s spremembami in dopolnitvami)

 • Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. list RS 86/16)

Poleg zakonskih predpisov ima javni zavod tudi interne akte, ki zagotavljajo uspešno uporabo zakonov z definiranjem podrobnosti vrednotenja sredstev, notranjih nadzorov ter delitve dejavnosti na nepridobitno in pridobitno ter na javno in tržno dejavnost.

Zadnja sprememba Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur. list RS 86/16).

Zadnja sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 86/16) določa, da se obrazec izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov, ki je Priloga 2, nadomesti z novim obrazcem

Predlaganje letnih poročil javnih zavodov

Javni zavodi morajo v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu pripraviti letna poročila do zadnjega dne v februarju.

Tako mora biti letno poročilo za leto 2016 pripravljeno in predloženo na AJPES do 28. februarja 2017.

Zakon o računovodstvu določa:

21. člen Zakona o računovodstvu določa, da letno poročilo sestavlja:

 • računovodsko poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, pojasnila k izkazom) in

 • poslovno poročilo.

Javni zavodi so dolžni predložiti letna poročila za zagotovitev javnosti in za državno statistiko prek spletnega portala AJPES.

Javni zavodi predložijo podatke iz letnega poročila ter druge podatke na poenotenih obrazcih izključno prek spletne aplikacije AJPES:

 • z neposrednim vnosom podatkov ali

 • z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, na podlagi katere so za posamezno vrsto poslovnega subjekta pripravljeni tudi vzorci XML in objavljeni na spletnem portalu AJPES.

Javni zavodi predložijo računovodske izkaze in obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa z uvozom PDF datoteke.

Pri tem velja izpostaviti, da pravne osebe javnega prava lahko potrdijo podatke le s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Vnesene podatke na portalu AJPES je potrebno po vnosu potrditi (tako računovodske izkaze kot tudi podatke v PDF datoteki).

Potrditev podatkov je možna le s:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer je potrebno predhodno predložiti na AJPES izpolnjeno in podpisno obvestilo o uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila za podpisovanje letnih poročil.

Javni zavod mora skupaj z letnim poročilom preko spletne aplikacije AJPES predložiti tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Javni zavodi morajo letna poročila do konca meseca februarja predložiti tudi ministrstvu, v pristojnost katerega sodi njegova dejavnost ter ministrstvu za finance na njegovo zahtevo.

Poslovno poročilo za javne zavode za leto 2016

V poslovnem poročilu javni zavod poda informacije o svojem delovanju. Poslovno poročilo pripravi poslovodni organ na podlagi poročil in informacij, ki jih pridobi v službah oziroma enotah, ki sestavljajo javni zavod.

Vsebina poslovnega poročila javnega zavoda ni v celoti predpisana. Del vsebine poslovnega poročila predpisujeta Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V poslovnem poročilu predstojnik predstavi delovanje javnega zavoda za poslovno leto. Podatke za sestavo poročila dobi predstojnik v računovodski službi (glede finančnega poslovanja) in v službah oziroma enotah, ki sestavljajo javni zavod.

Poslovno poročilo naj bo pregledno oblikovano in naj vključuje zbir rezultatov dela v poslovnem letu. Podlaga za pripravo poslovnega poročila je finančni načrt in program dela, v katerem so navedeni cilji javnega zavoda.

Poslovno poročilo je razdeljeno na tri sklope:

 • Splošni del

 • Posebni del

 • Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

Splošni del: obsega predstavitev javnega zavoda, kjer podamo podatke o nazivu, sedežu, davčni in matični številki ter ustanoviteljih. Prav tako predstavimo organiziranost javnega zavoda, njegovo vodstvo, organe, opis dejavnosti zavoda in veljavno zakonodajo, ki jo mora zavod pri svojem delu upoštevati.

Posebni del: obsega opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov javnega zavoda. Vsaka enota oziroma področje dela je opisno podrobneje predstavljeno in kdo je za te enote oziroma področje konkretno odgovoren (pedagoški vodji, vodja kuhinje, vzdrževanja).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: obsega poročilo o uresničitvi ciljev, določenih v obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela ter vsebuje analize preteklih dogajanj ter plane za prihodnje poslovanje.

Vodstvo mora podati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora in poročilo o novih investicijah, uspešnosti realizacije posameznih projektov ter o morebitnih vzrokih za njihovo odstopanje od zastavljenih ciljev.

Splošni del poslovnega poročila je sestavljen iz naslednjih vsebinskih sklopov

 1. Predstavitev javnega zavoda, kjer so podani podatki o nazivu, sedežu, davčni in matični številki, ime ustanovitelja
 2. Organiziranost javnega zavoda
 3. Predstavitev vodstva javnega zavoda in funkcije, ki jih opravljajo njegovi člani
 4. Poročilo direktorja
 5. Poročilo predsednika sveta zavoda in upravnega odbora oziroma nadzornega sveta
 6. Poročilo sveta delavcev
 7. Opis dejavnosti javnega zavoda, zaradi katerih je ustanovljen z opisom glavnih nalog zavoda
 8. Opis razvoja javnega zavoda, kjer opišemo razvoj zavoda v zadnjih letih ter njegov položaj v okolju. Poudarimo tudi prednosti, ki jih ima glede na pridobljeni položaj.
 9. Opis vpliva okolja na delovanje javnega zavoda kot so sprememba zakonodaje ali uvedba novega zakona, ki pomembno vpliva na poslovanje javnega zavoda oziroma zahteva njegovo prilagajanje. Opišejo se tudi drugi vplivi okolja na delovanje javnega zavoda kot so splošne gospodarske razmere, monetarna in fiskalna politika, davčna zakonodaja ipd. .

Posebni del poročila vsebuje opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov javnega zavoda. Poročilo je pripravljeno po organizacijskih enotah oziroma po področjih dela.

V poročilu so naštete tudi nagrade in priznanja, ki jih je javni zavod prejel v poslovnem letu.

V letnem poročilu se navedejo tudi kontaktni podatki za posamezno delovno področje oziroma organizacijsko enoto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je del poslovnega poročila javnega zavoda, v katerem poroča o uresničitvi ciljev, določenih v obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela za preteklo leto.

Poseben poudarek pa mora vodstvo nameniti pojasnilom na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, vzrokom in ukrepom za izboljšanje oziroma odpravo teh stanj.

Pri oceni izida poslovanja oceni svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost. Poročilo o doseženih rezultatih mora vsebovati:

 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda; javni zavod navede ustanovitvene akte, specialne zakone, ki urejajo njegovo delovanje in tudi interne akte.
 2. Dolgoročne cilje javnega zavoda, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja javnega zavoda in iz dolgoročne strategije javnega zavoda.
 3. Letne cilje javnega zavoda, ki so zapisane v letnem programskem in finančnem načrtu javnega zavoda ali v njegovem letnem programu dela. Prve tri točke so med seboj povezane ter se med seboj dopolnjujejo.
 4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; Javni zavod mora pripraviti kazalce in kazalnike za merjenje uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev. Gre za finančne, količinske in opisne kazalce, ki merijo uspešnost javnega zavoda ne samo na finančnem področju, temveč tudi v odnosu do zunanjega okolja (kupcev oz. uporabnikov storitev) ter merijo tudi uspešnost zaposlenih.
 5. Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti javnega zavoda. Negativni učinki lahko nastanejo zaradi notranjih in zunanjih vplivov na dejavnost javnega zavoda. V poročilu se navedejo ukrepi, ki so bili izvedeni, da so se negativni učinki omilili ali v kasnejšem poslovanju tudi odpravili.
 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih obračunskih obdobij. S primerjavo podatkov tekočega leta s podatki preteklih let se pokažejo trendi razvoja javnega zavoda. S primerjavo podatkov iz preteklih let je možno tudi jasneje predvideti prihodnost oziroma oceniti, ali so dolgoročni in srednjeročni cilji stvarni oziroma dosegljivi.
 7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na postavljene standarde in normative ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja.
 8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminskih načrtov za doseganje zastavljenih ciljev ter predloge novih ciljev in ukrepov za izboljšanje poslovanja.
 9. Oceno delovanja notranjega finančnega nadzora javnega zavoda ter oceno delovanja notranje revizijske službe. Javni zavod mora imeti svojo notranjo revizijsko službo ali pa to nalogo zaupajo zunanjim izvajalcem, ki so pooblaščeni za notranje revidiranje.
 10. Oceno učinkov delovanja javnega zavoda na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, izobraževanje, kulturo, varstvo okolja, urejanje prostora …
 11. Analizo kadrovanja in kadrovsko politiko, zaposlovanje, gibanje celotnega števila zaposlenih, števila zaposlenih po organizacijskih enotah, odsotnost zaposlenih z analizo vzrokov, izobrazbeno in starostno strukturo, fluktuacijo, izobraževanje zaposlenih …
 12. Poročilo o novih investicijah po vsebinskih sklopih ter novih investicijah po organizacijskih enotah, stopnji odpisanosti osnovnih sredstev, uspešnosti realizacije posameznih investicijskih projektov ter o vzrokih za odstopanje od zastavljenih ciljev.

Podlaga za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih je finančni načrt in program dela, v katerem so navedeni cilji javnega zavoda. Programski in finančni načrt je podlaga za primerjavo realiziranega poslovanja glede na zastavljene načrte in s tem tudi podlaga za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo vsebuje računovodske izkaze, ter pojasnila k računovodskim izkazom. Zakon o računovodstvu predpisuje dva računovodska izkaza in sicer:

 • bilanco stanja in

 • izkaz prihodkov in odhodkov.

V računovodskem poročilu imata oba izkaza tudi obvezne priloge. Poleg tega pa mora javni zavod sestaviti tudi evidenčne izkaze.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev – aktiva in stanju obveznosti do virov sredstev – pasiva. Bilanca stanja prikazuje sredstva in vire sredstev na presečni dan ob koncu obračunskega obdobja, kar pomeni na dan 31. decembra obravnavanega poslovnega leta. Izkazovati mora resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na presečni dan.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, doseženih v obračunskem obdobju – poslovnem letu. Zajeti so vsi prihodki in odhodki od 1. januarja do 31. decembra poslovnega leta.

Razen računovodskih izkazov mora računovodsko poročilo vsebovati še obvezne priloge v obliki preglednice, ki so predpisane v pravilniku o sestavljanju letnih poročil. Prav tako so v pravilniku navedene tudi pisne računovodske informacije, ki jih je potrebno razkriti.

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje izkaze:

1. Bilanca stanja s prilogama o:

 • stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;

 • stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo:

 • izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama:

 • izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov;

 • izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Oblika in vsebina računovodskih izkazov za javne zavode je predpisana v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V računovodskem poročilu so pojasnjene vse pomembnejše računovodske usmeritve, predpostavke in metode, ki so bile poleg temeljnih računovodskih načel (upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter resnične in poštene predstavitve) uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov.

Tako se v računovodskem poročilu pojasni način obračuna amortizacije ter ali se amortizacija obračunava v breme stroškov ali v breme virov sredstev v upravljanju. Pri terjatvah se opiše metodo za oblikovanje popravka vrednosti terjatev. Pri dolgoročnih finančnih naložbah se pojasni metodo vrednotenja finančnih naložb ter način oblikovanja popravkov vrednosti naložb.

V kolikor javni zavod razpolaga z zalogami, se v računovodskem poročilu opiše vrsto zalog, metodo vrednotenja po posameznih vrstah zalog ter način oblikovanja popravka vrednosti zalog.

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so pomembna sodila, ki se uporabljajo za razmejevanje prihodkov in odhodkov na tržno dejavnost in na dejavnost javne službe. Ta sodila naj bi pripravila resorna ministrstva. Če ni ustreznejših sodil, lahko javni zavodi uporabijo razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. V razkritjih računovodskih izkazov je potrebno razkriti tudi način delitve prihodkov in stroškov po dejavnostih.

Razmejitev odgovornosti in nalog

1. Direktor in svet zavoda

Ravnatelj /direktor zavoda organizira celotno poslovanje in s tem tudi finančno poslovanje zavoda tako, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol in s tem:

 • preglednost, zanesljivost in pravilnost vseh evidenc premoženja,

 • nenehen nadzor nad finančnim poslovanjem,

 • sproten pregled nad realizacijo prejemkov in izdatkov,

 • tekoče poročanje o stanju sredstev zavoda in transparentna evidenca glede na izkazane potrebe in zahtevke do ustanovitelja.

30. člen Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91 in 8/96; v nadaljevanju: ZZ): Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.

31. člen: Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni.

Primer za šolstvo:

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11; v nadaljevanju ZOFVI)

49. člen ZOFVI: Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

 • organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,

 • pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,

 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

48. člen ZOFVI: Svet javnega vrtca oziroma šole imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole, sprejema program