Danes je 16.5.2022

Input:

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2021

21.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

5.6.1 Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2021

Evgenija Javornik

Novosti v letu 2021 v tem članku izvirajo iz sprememb zakonodaje in so podane kot nasveti iz prakse. Označeni so z znakom opozorilo. Znak boste zasledili na teh mestih v članku:

 • Predpisi, ki so bili v letu 2021 spremenjeni, so napisani v krepki pisavi.

 • Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ

 • Letna poročila pravnih oseb javnega prava

 • Letno poročilo sestavlja:

 • Izjava o notranjem nadzoru javnih financ za leto 2021

 • Računovodsko poročilo obsega

 • Realizacija finančnega načrta

 • Popravljanje napak v računovodskih izkazih

 • Posebnost za bilanco stanja – sredstva za redno delovno uspešnost

 • Posebnost za bilanco stanja – prejem predujma

 • Posebnost za bilanco stanja – Konti skupine 17

 • Posebnost za bilanco stanja - morebitna negativna stanja odprtih kratkoročnih terjatev ali

 • Pravilno leto izločitve in odpisa

 • Pregled ustreznosti izkazanih osnovnih sredstev

 • Brezplačno pridobljena sredstva

 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in obrazložitev

 • Prikaz realizacije finančnega načrta prihodkov in odhodkov

 • Popravljanje napak v računovodskih izkazih: Državne pomoči – odloženi prihodki

 • Podati je potrebno pojasnila o odstopanjih, v tabelah prikažemo

 • Spremljanje realizacije finančnega načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

 • Prihodki od najemnine in uporabnine

 • Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ sprememba v letu 2021, sestavina poslovnega poročila, odgovornost predstojnika

 • Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (4. 3. 2021)

Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2021

Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz:

- Poslovnega poročila

- Računovodskega poročila

Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz:

- Računovodskih izkazov

- Pojasnil k računovodskim izkazom

V poslovnem poročilu so opisane dejavnosti zavoda, predstavljena organiziranost ter kazalniki poslovanja s komentarji. Podano je tudi poročilo o doseženih ciljih, izvedbi programa dela ter projektov.

Računovodsko poročilo predstavlja podrobno analizo postavk računovodskih izkazov (po 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava), računovodske izkaze in obvezne priloge k računovodskim izkazom, obrazložitev poslovanja po dejavnostih ter primerjavo s preteklim letom.

Letno poročilo prikazuje poslovno in koledarsko obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Glavni namen letnega poročila je, da tako zunanjim kot notranjim uporabnikom zagotovi jasne in prepričljive informacije o preteklem, sedanjem in prihodnjem poslovanju javnega zavoda. Eden pomembnejših zunanjih uporabnikov letnega poročila je resorno Ministrstvo, ki ga je javni zavod na podlagi zakonskih določb dolžan seznaniti s poslovanjem.

Pomembno vodilo pri izdelavi letnega poročila je njegova informativnost, pri čemer razkrivamo, tako obvezne kot tudi dodatne, prostovoljne vsebine. Pri izdelavi letnega poročila se osredotočimo na čim boljše informiranje javnosti o uspešnosti poslovanja in finančnem položaju zavoda. Uporabnikom letnega poročila mora zagotoviti resničen in pošten prikaz finančnega stanja ter poslovnega izida javnega zavoda. Velik poudarek je tudi na razkritjih, pri katerih se upošteva pomembnost informacij, ki so v pomoč pri razumevanju in ocenjevanju premoženjskega stanja zavoda.

Predpisi, ki so bili v letu 2021 spremenjeni, so napisani v krepki pisavi.

Predpisi o sestavljanju letnih poročil

Vsebina letnega poročila javnega zavoda je opredeljena v več zakonskih in podzakonskih aktih in sicer:

- Zakon o javnih financah (Ur. list RS 11/11 s spremembami in dopolnitvami)

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99 s spremembami in dopolnitvami)

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (5618/2002 Ur.l.RS) (Ur. list RS 115/02 s spremembami in dopolnitvami), sprememba v letu 2021 ((Ur. list RS, št.153/2021)

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (5842/2003 Ur.l.RS) (Ur. list RS 134/03 s spremembami in dopolnitvami)

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (5088/2009 Ur.l.RS) (Ur. list RS 112/09 s spremembami in dopolnitvami), sprememba v letu 2021 (Ur. list RS 10/21 in 203/21)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (1836/2005 Ur.l.RS) (Ur. list RS 45/05 s spremembami in dopolnitvami)

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS 12/01 s spremembami in dopolnitvami)

- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS 109/07 s spremembami 68/09), sprememba v letu 2021 (Uradni list RS 137/21)

- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (3784/2016 Ur.l.RS) (Ur. list RS 86/16) in (Ur. list RS 76/17 – sprememba se ne nanaša na osebe javnega prava)

Poleg zakonskih predpisov ima javni zavod tudi interne akte, ki zagotavljajo uspešno uporabo zakonov z definiranjem podrobnosti vrednotenja sredstev, notranjih nadzorov ter delitve dejavnosti na nepridobitno in pridobitno ter na javno in tržno dejavnost.

Zadnja sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, sprememba v letu 2021 ((Ur. list RS, št.153/2021) velja za zaključni račun leta 2021.

»Izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ je del poslovnega poročila neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, ZZZS, ZPIZ in javnega sklada, v kateri njegov predstojnik oziroma poslovodni organ izjavlja, da ima vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora javnih financ, ki deluje in se ustrezno vzdržuje ter zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja za doseganje ciljev, pravilnosti poslovanja in poročanja.«.

»Sestavni del poslovnega poročila neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, ZZZS, ZPIZ in javnega sklada je tudi izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ.«.

Sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 80/19) določa, da se obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je Priloga 3/A, nadomesti z novim obrazcem, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Določba je pričela veljati 28. 12. 2019, veljala je že za zaključni račun leta 2019.

Pomembna sprememba v razporeditvi javne službe in tržne dejavnosti (veljalo že za zaključni račun 2019):

- 7103 Prihodki od premoženja (Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja, AOP 487) se vključujejo pod postavko (B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

- 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev (Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, AOP 432) se vključujejo pod postavko (2) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Zadnja sprememba Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št. 82/18). Sprememba v letu 2019 povezana s poslovnimi najemi.

Pomembno: »Opredmetena osnovna sredstva, dana v poslovni najem, se izkazujejo v poslovnih knjigah najemodajalca, pri najemniku pa se najemnine iz najema pripoznajo kot odhodki.«

Letna poročila pravnih oseb javnega prava

Pravne osebe javnega prava predložijo za namen javne objave in državne statistike letno poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki izpolnijo tudi obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Predlaganje letnih poročil javnih zavodov

Javni zavodi morajo v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu pripraviti letna poročila do zadnjega dne v februarju.

Tako mora biti letno poročilo za leto 2021 pripravljeno in predloženo na AJPES do zadnjega dne v februarju – za leto 2021 velja, do 28. februarja 2022.

Zakon o računovodstvu

21. člen Zakona o računovodstvu določa, da letno poročilo sestavlja:

- računovodsko poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, pojasnila k izkazom) in

- poslovno poročilo.

Javni zavodi so dolžni predložiti letna poročila preko spletnega portala AJPES, za zagotovitev javnosti poslovanja in za državno statistiko.

Javni zavodi predložijo podatke iz letnega poročila ter druge podatke na poenotenih obrazcih izključno preko spletne aplikacije AJPES:

- z neposrednim vnosom podatkov ali

- z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, na podlagi katere so za posamezno vrsto poslovnega subjekta pripravljeni tudi vzorci XML in objavljeni na spletnem portalu AJPES.

Javni zavodi predložijo računovodske izkaze in obrazec Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, letno poročilo (poslovno poročilo in računovodsko poročilo, ki vključuje pojasnila k izkazom) pa z uvozom PDF datoteke.

Pri tem velja izpostaviti, da pravne osebe javnega prava lahko potrdijo podatke le s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Vnesene podatke na portalu AJPES je potrebno po vnosu potrditi (tako računovodske izkaze kot tudi podatke v PDF datoteki).

Potrditev podatkov je možna le s:

- kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer je potrebno predhodno predložiti na AJPES izpolnjeno in podpisno obvestilo o uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila za podpisovanje letnih poročil.

Javni zavod mora skupaj z letnim poročilom preko spletne aplikacije AJPES predložiti tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Javni zavodi morajo letna poročila do konca meseca februarja predložiti tudi ministrstvu, v pristojnost katerega sodi njihova dejavnost ter ministrstvu za finance na njegovo zahtevo.

Osnovne šole in glasbene šole ne pošiljajo letnega poročila na MIZŠ, letno poročilo in računovodske izkaze posredujejo ustanovitelju.

LETNO POROČILO SESTAVLJA:

- poslovno poročilo,

- računovodsko poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, pojasnila k izkazom).

Poslovno poročilo javnega zavoda za leto 2021

V poslovnem poročilu javni zavod poda informacije o svojem delovanju. Poslovno poročilo pripravi poslovodni organ – predstojnik na podlagi poročil in informacij, ki jih pridobi v službah oziroma enotah, ki sestavljajo javni zavod.

Vsebina poslovnega poročila javnega zavoda ni v celoti predpisana. Del vsebine poslovnega poročila predpisujeta Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V poslovnem poročilu predstojnik predstavi delovanje javnega zavoda za poslovno leto. Podatke za sestavo poročila dobi predstojnik v računovodski službi (glede finančnega poslovanja) in v službah oziroma enotah, ki sestavljajo javni zavod (glede izvajanja dejavnosti, javne službe, izpolnitve programa dela, delovnega načrta, drugo).

Poslovno poročilo naj bo pregledno oblikovano in naj vključuje zbir rezultatov dela v poslovnem letu. Podlaga za pripravo poslovnega poročila je finančni načrt in program dela, letni delovni načrt, v katerem so navedeni cilji javnega zavoda.

Poslovno poročilo je razdeljeno na tri sklope:

- Splošni del

- Posebni del

- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih

- Izjava o notranjem nadzoru javnih financ (novo, UL RS 153/2021)

Splošni del: obsega predstavitev javnega zavoda, kjer podamo podatke o nazivu, sedežu, davčni in matični številki ter ustanoviteljih. Prav tako predstavimo organiziranost javnega zavoda, njegovo vodstvo, organe, opis dejavnosti zavoda in veljavno zakonodajo, ki jo mora zavod pri svojem delu upoštevati.

Posebni del: obsega opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov javnega zavoda. Vsaka enota oziroma področje dela je opisno podrobneje predstavljeno in kdo je za te enote oziroma področje konkretno odgovoren (pedagoški vodja, vodja programov, vodja enot, vodja kuhinje, vzdrževanja).

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih: obsega poročilo o uresničitvi ciljev, določenih v obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela ter vsebuje analize preteklih dogajanj ter plane za prihodnje poslovanje.

Vodstvo mora podati tudi oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora in poročilo o novih investicijah, uspešnosti realizacije posameznih projektov ter o morebitnih vzrokih za njihovo odstopanje od zastavljenih ciljev.

Splošni del poslovnega poročila je sestavljen iz naslednjih vsebinskih sklopov

1. Predstavitev javnega zavoda, kjer so podani podatki o nazivu, sedežu, davčni in matični številki, ime ustanovitelja

2. Organiziranost javnega zavoda in pravne podlage za delovanje

3. Predstavitev vodstva javnega zavoda in funkcije, ki jih opravljajo njegovi člani

4. Poročilo direktorja

5. Poročilo predsednika sveta zavoda in upravnega odbora oziroma nadzornega sveta

6. Poročilo sveta zavoda – ali strokovnega sveta

7. Opis dejavnosti javnega zavoda, zaradi katerih je ustanovljen z opisom glavnih nalog zavoda

8. Opis razvoja javnega zavoda, kjer opišemo razvoj zavoda v zadnjih letih ter njegov položaj v okolju. Poudarimo tudi prednosti, ki jih ima glede na pridobljeni položaj.

9. Opis vpliva okolja na delovanje javnega zavoda kot so sprememba zakonodaje ali uvedba novega zakona, ki pomembno vpliva na poslovanje javnega zavoda oziroma zahteva njegovo prilagajanje. Opišejo se tudi drugi vplivi okolja na delovanje javnega zavoda kot so splošne gospodarske razmere, monetarna in fiskalna politika, davčna zakonodaja ipd.

Posebni del poročila vsebuje opisna poročila o izvedbi programov, dejavnosti in projektov javnega zavoda. Poročilo je pripravljeno po organizacijskih enotah oziroma po področjih dela.

V poročilu so naštete tudi nagrade in priznanja, ki jih je javni zavod prejel v poslovnem letu ali so jih prejeli posamezniki povezani z dejavnostjo javnega zavoda.

V letnem poročilu se navedejo tudi kontaktni podatki za posamezno delovno področje oziroma organizacijsko enoto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih je del poslovnega poročila javnega zavoda, v katerem poroča o uresničitvi ciljev tekočega leta, določenih v obrazložitvi finančnega načrta ali programa dela, letnega delovnega načrta za tekoče leto. Poročilo se lahko nanaša na primerjavo z načrtom in z preteklim letom.

Poseben poudarek pa mora vodstvo nameniti pojasnilom na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, vzrokom in ukrepom za izboljšanje oziroma odpravo teh stanj.

Pri oceni izida poslovanja oceni svojo gospodarnost, učinkovitost in uspešnost.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih mora vsebovati:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda; javni zavod navede ustanovitvene akte, specialne zakone, ki urejajo njegovo delovanje in tudi interne akte.

2. Dolgoročne cilje javnega zavoda, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja javnega zavoda in iz dolgoročne strategije javnega zavoda.

3. Letne cilje javnega zavoda, ki so zapisane v letnem programskem in finančnem načrtu javnega zavoda ali v njegovem letnem programu dela. Prve tri točke so med seboj povezane ter se med seboj dopolnjujejo.

4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev; Javni zavod mora pripraviti kazalce in kazalnike za merjenje uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev. Gre za finančne, količinske in opisne kazalce, ki merijo uspešnost javnega zavoda ne samo na finančnem področju, temveč tudi v odnosu do zunanjega okolja (kupcev oz. uporabnikov storitev) ter merijo tudi uspešnost zaposlenih.

5. Nastanek nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju dejavnosti javnega zavoda. Negativni učinki lahko nastanejo zaradi notranjih in zunanjih vplivov na dejavnost javnega zavoda. V poročilu se navedejo ukrepi, ki so bili izvedeni, da so se negativni učinki omilili ali v kasnejšem poslovanju tudi odpravili.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz preteklih obračunskih obdobij. S primerjavo podatkov tekočega leta s podatki preteklih let se pokažejo trendi razvoja javnega zavoda. S primerjavo podatkov iz preteklih let je možno tudi jasneje predvideti prihodnost oziroma oceniti, ali so dolgoročni in srednjeročni cilji stvarni oziroma dosegljivi.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na postavljene standarde in normative ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja.

8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminskih načrtov za doseganje zastavljenih ciljev ter predloge novih ciljev in ukrepov za izboljšanje poslovanja.

9. Oceno delovanja notranjega finančnega nadzora javnega zavoda ter oceno delovanja notranje revizijske službe. Javni zavod mora imeti svojo notranjo revizijsko službo ali pa to nalogo zaupajo zunanjim izvajalcem, ki so pooblaščeni za notranje revidiranje.

10. Oceno učinkov delovanja javnega zavoda na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, izobraževanje, kulturo, varstvo okolja, urejanje prostora …

11. Analizo kadrovanja in kadrovsko politiko, zaposlovanje, gibanje celotnega števila zaposlenih, števila zaposlenih po organizacijskih enotah, odsotnost zaposlenih z analizo vzrokov, izobrazbeno in starostno strukturo, fluktuacijo, izobraževanje zaposlenih …

12. Poročilo o novih investicijah po vsebinskih sklopih ter novih investicijah po organizacijskih enotah, stopnji odpisanosti osnovnih sredstev, uspešnosti realizacije posameznih investicijskih projektov ter o vzrokih za odstopanje od zastavljenih ciljev.

Podlaga za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih je finančni načrt in program dela, v katerem so navedeni cilji javnega zavoda. Programski in finančni načrt je podlaga za primerjavo realiziranega poslovanja glede na zastavljene načrte in s tem tudi podlaga za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih.

Izjava o notranjem nadzoru javnih financ za leto 2021.

Sestavni del poslovnega poročila neposrednega in posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna, ZZZS, ZPIZ in javnega sklada je tudi izjava predstojnika o notranjem nadzoru javnih financ.

V poslovnem poročilu – splošni del so podana pojasnila o organiziranosti šole, o uspehih učencev in o finančnem poslovanju šole. Poslovno poročilo – posebni del vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih za leto 2021 z vidika izvedenih programov dela, dejavnosti in projektov, doseženih rezultatov pedagoškega področja in raznih projektov. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih izhaja iz ciljev, opredeljenih v letnem programu dela ter podaja poročilo o knjižnični dejavnosti in kadrovski politiki. Poročilo podaja oceno gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja in druge sestavine z vidika fizičnih, finančnih in opisnih kazalnikov, opredeljenih v delovnem načrtu. Poslovno poročilo naj bo pregledno, zbir rezultatov in vključuje rezultate dela.

Računovodsko poročilo javnega zavoda za leto 2021

Računovodsko poročilo vsebuje računovodske izkaze ter pojasnila k računovodskim izkazom.

Zakon o računovodstvu predpisuje dva računovodska izkaza in sicer:

- bilanco stanja in

- izkaz prihodkov in odhodkov.

V računovodskem poročilu imata oba izkaza tudi obvezne priloge. Poleg tega pa mora javni zavod sestaviti tudi evidenčne izkaze.

Računovodsko poročilo obsega pojasnila k bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ter pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Prav tako je pojasnjen presežek odhodkov nad prihodki - denarni tok po fiskalnem pravilu in realizacija finančnega načrta za leto 2021.

V računovodskem poročilu so vključeni podatki bilance stanja o stanju terjatev in obveznosti, pomembnejših sredstvih v upravljanju, o denarnih sredstvih in ugotovljenem presežku ter virih sredstev po vrstah vlaganj v opredmetena osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje. Pojasnila določa navodilo o ZR kot obvezno sestavino računovodskega poročila, zato jih je potrebno vključiti v razkritja. V poročilu prikažemo tudi za katere namene so bila pridobljena sredstva za nabavo opreme od ustanovitelja, MIZŠ, donacij in iz sredstev šole. Navedena je vrsta nabavljenih sredstev glede na vir financiranja. Primerjava z načrtovanim.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev – aktiva in stanju obveznosti do virov sredstev – pasiva. Bilanca stanja prikazuje sredstva in vire sredstev na presečni dan ob koncu obračunskega obdobja, kar pomeni na dan 31. decembra obravnavanega poslovnega leta. Izkazovati mora resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na presečni dan.

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, doseženih v obračunskem obdobju – poslovnem letu. Zajeti so vsi prihodki in odhodki od 1. januarja do 31. decembra poslovnega leta.

Razen računovodskih izkazov mora računovodsko poročilo vsebovati še obvezne priloge v obliki preglednic, ki so predpisane v pravilniku o sestavljanju letnih poročil. Prav tako so v pravilniku navedene tudi obvezne pisne računovodske informacije, ki jih je potrebno razkriti.

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje izkaze in pojasnila za:

1. Bilanca stanja s prilogama o:

- stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;

- stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama:

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov;

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

4. Izkaz izračuna presežka po fiskalnem pravilu (ZFisP):

- javni zavod ugotavlja presežek po fiskalnem pravilu z vidika izračuna presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, tudi če izračuna presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka;

5. Realizacija finančnega načrta :

- pomembna sestavina letnega poročila, primerjave za realizacijo finančnega načrta se izkazujejo ločeno, v tem gradivu pri posameznih izkazih za poročanje

Oblika in vsebina računovodskih izkazov za javne zavode je predpisana v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

V računovodskem poročilu so pojasnjene vse pomembnejše računovodske usmeritve, predpostavke in metode, ki so bile poleg temeljnih računovodskih načel (upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter resnične in poštene predstavitve) uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov.

Tako se v računovodskem poročilu pojasni način obračuna amortizacije ter ali se amortizacija obračunava v breme stroškov ali v breme virov sredstev v upravljanju.

Pri terjatvah se opiše metodo za oblikovanje popravka vrednosti terjatev. Pri dolgoročnih finančnih naložbah se pojasni metodo vrednotenja finančnih naložb ter način oblikovanja popravkov vrednosti naložb.

V kolikor javni zavod razpolaga z zalogami, se v računovodskem poročilu opiše vrsto zalog, metodo vrednotenja po posameznih vrstah zalog ter način oblikovanja popravka vrednosti zalog.

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti so pomembna sodila, ki se uporabljajo za razmejevanje prihodkov in odhodkov na tržno dejavnost in na dejavnost javne službe. (Ta sodila naj bi pripravila resorna ministrstva.)

Če ni ustreznejših sodil, lahko javni zavodi uporabijo razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti. V razkritjih računovodskih izkazov je potrebno pojasniti tudi način delitve – razporejanja, evidentiranja prihodkov in odhodkov po dejavnostih.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Javni zavod pripravi sodila za razporejanje odhodkov med dejavnostjo javne službe in prodajo blaga in storitev na trgu. Sodila se izkažejo v internem navodilu, v finančnem načrtu, v računovodskem poročilu. V kolikor ni ustreznejšega sodila za razmejevanje odhodkov, je mogoče uporabiti razmerje iz izračuna sorazmernega deleža prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo (primerjalno mogoča enaka opredelitev po 27. členu ZDDPO-2). V poslovnih knjigah tega praviloma ni poknjiženega.

Izkaz izračuna presežka po fiskalnem pravilu (ZFisP)

Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežke po denarnem toku in jih zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, in neporabljena sredstva za investicije;

Javni zavod v letnem poročilu izračun tega presežka navede v računovodskih pojasnilih. Če izračuna negativni znesek, torej presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka oz. negativni znesek po fiskalnem pravilu, prav tako o tem poroča.

Presežek (pozitivni znesek) izračunan po fiskalnem pravilu javni zavod evidentira z uporabo kontov 9858 in 9859 ter o tem poroča.

Javni zavod izračuna presežek po denarnem toku, če ugotovi presežek prihodkov nad odhodki, ta znesek zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in se knjižijo na kontih časovnih razmejitev, dolgoročne finančne in poslovne obveznosti ter za neporabljena sredstva za investicije.

Po ZJF- H o uporabi, na ločenem računu, zbranih presežkov javnih agencij in javnih zavodov odloči vlada oziroma občinski svet na predlog župana ob predhodnem soglasju financerja oziroma sofinancerja, ki več kot 50-odstotno sofinancira javno agencijo in javni zavod, če ustanovitelj in financer nista ista oseba. Vlada (občinski svet) lahko zahteva vplačilo presežkov v državni (občinski) proračun, če ugotovi, da javna agencija oziroma javni zavod ni zadolžen.

Razkritja v računovodskem poročilu

Podlage za sestavo računovodskih izkazov….aktivnosti

Osnove za evidentiranje poslovnih dogodkov ob zaključku leta in za pripravo obrazložitev računovodskih izkazov:

- določiti sodila za razmejitev dejavnosti,

- preveriti rezervacije,

- ugotoviti ustrezna stanja za časovne razmejitve; AČR in PČR,

- pripoznati odložene prihodke,

- poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let,

- vključiti predlog za porabo presežka tekočega leta,

- oblikovanje odpisov terjatev,

- vire sredstev za nova vlaganja,

- prihodki od naložb denarnih sredstev,

- drugo, kar je pomembno za poslovanje.

Predlog obrazložitev poslovanja v računovodskem poročilu:

- opredeljena podrobnejša pravila o ločenem evidentiranju odhodkov za posamezno dejavnost (pridobitna, nepridobitna),

- pravila o uporabi sodil za razporejanje posameznih stroškov splošne narave ter neposrednih stroškov in prihodkov za javno in tržno dejavnost,

- ločeno razkritja za javno službo (po dejavnostih: osnovno šolstvo, predšolska vzgoja) in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,

- ločeno po financerjih (MŠŠ, občina, donacije, prispevki staršev, prodaja blaga in storitev),

- pomembno je poznavanje realizacije preteklega leta,

- primerjava za uresničitev načrtovanega,

- namenski prihodki in odhodki, poročanje za programe ali projekte, za šolski sklad, subvencioniranje prehrane, za učbeniški sklad,

- pregled investicij, investicijskega vzdrževanja in nabave osnovnih sredstev,

- prikaz kadrov in stroškov dela.

V preglednicah (primerjava realizacije s preteklim letom ter primerjava realizacije z načrtovanim tekočega leta za poslovanje po datumu nastanka poslovnega dogodka ter po denarnem toku) je priporočena uporaba podatkov po kontnem načrtu, ki je predpisan za vodenje poslovnih knjig (uporaba analitičnega ali vsaj 4-mestnega konta). V letnem poročilu so prikazana pojasnila o poslovanju zavoda v ločenih poglavjih:

1. poslovno poročilo – splošni del

2. poslovno poročilo – posebni del

3. računovodsko poročilo

4. posebne tabelarne priloge

Popravljanje napak v računovodskih izkazih

Pojasnilo AJPES glede tehnike popravljanja v njihovi aplikaciji, tukaj je pojasnilo: https://bit.ly/3fIvwQe

1. Bilanca stanja in obrazložitev

Bilanca stanja na dan 31. decembra 2021 (v evrih, brez centov),