Danes je 6.6.2020

Input:

Izobraževanja v sobotah in obračun plač v vrtcu

4.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.07.2.4 Izobraževanja v sobotah in obračun plač v vrtcu

Strokovna sodelavka založbe

Zaradi organizacije dela in izobraževanja so se v našem vrtcu pričela izobraževanja ob sobotah. Zaposlenemu napišemo potni nalog, kjer mu obračunamo prehrano na poti oz. dnevnico, odvisno od trajanja izobraževanja ter ostale stroške.

Ali jim pripada še kakšen dodatek, namreč vzgojiteljice med tednom delajo 6,5 ur in ostalo (1,5 ure) se jim šteje za ostalo delo, priprave, izobraževanja. Drugače pa je, če nekdo dela 40 ur na teden in ima izobraževanje v soboto. Za soboto jim obračunamo nadure in potni nalog (dodatek za soboto?).

Ali pravilno ravnamo:

- vzgojiteljicam ob sobotah obračunamo potni nalog,

- ostalim, ki med tednom delajo 40 ur, obračunamo potni nalog in upoštevamo nadure, ki jih lahko izplačamo oz. jih koristijo.

Ali jim pripada izplačilo dodatkov za delo v posebnih pogojih, npr. delo na prost dan (izobraževanje v soboto, popoldansko izobraževanje)?

1. Dodatek za delo na dan sobote:

Delovni čas za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja opredeljuje 44. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPviz), ki določa:

»44. člen

Delovni čas je efektivni delovni čas, čas dnevnega odmora med delom in čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo.

Polni delovni čas je 40 ur tedensko. V polni delovni čas se šteje tudi čas, ko delavec sodeluje v organih upravljanja zavoda kot predstavnik zaposlenih oziroma v strokovnih organih zavoda.

Pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in o tem pisno obvesti njih in sindikat, na v zavodu običajen način.

Zavod mora voditi evidenco delovnega časa v skladu s predpisi.«.

Če je pri delodajalcu delovni čas enakomerno razporejen in je delovna obveznost razporejena na pet dni v tednu, od ponedeljka do petka, javni uslužbenec pa dela tudi na dan sobote, pomeni, da mu bo za opravljanje dela na dan sobote odrejeno nadurno delo, za kar je na podlagi 45. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPjs) upravičen do dodatka za delo preko polnega delovnega časa, ki se ga obračuna v skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.

Glede odrejanja nadurnega dela pa je treba biti pozoren na določbe 146. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da se nadurno delo ne sme uvesti tudi v primeru, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno