Danes je 18.8.2019
Input:

Izplačilo nadur javni sektor

25.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.12 Izplačilo nadur javni sektor

Breda Koren

Nadurno delo je opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), višina dodatka za nadurno delo za javni sektor pa je določena v Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljnjem besedilu: KPJS).

V skladu s 146. členom ZDR-1 lahko delodajalec izjemoma, če dela ni možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev, odredi opravljanje nadurnega dela.

Izplačilo nadur javni sektor, za katere lahko delodajalec da zahtevo po delu preko polnega delovnega časa