Danes je 4.7.2020

Input:

Javni zavod, občina in športna dvorana

15.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.11.2.8 Javni zavod, občina in športna dvorana

DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer

Smo občina, ki smo od gospodarske družbe odkupili športno dvorano. Dvorano smo s pogodbo o upravljanju prenesli na JZ, ki se ukvarja deloma s tržno in deloma z netržno dejavnostjo s področja kulture. JZ vodi ločeno evidenco za tržno dejavnost. Iz naslova tržne dejavnosti si odbija 100 % vstopni DDV. JZ ima dvorano evidentirano med svojimi OS.

Trenutno JZ daje dvorano v uporabo različnim zainteresiranim uporabnikom, za kar izstavlja račune v svojem imenu za svoj račun (z obračunanim DDV) in jih evidentira v svojih DDV evidencah. Od prejetih računov za vzdrževanje in obratovanje dvorane pa si v celoti odbija vstopni DDV.

Glede na določbe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) upravljavec (konkretno naš JZ) pri razpolaganju nastopa v imenu in za račun lastnika - t. j. občine. To določbo razumemo tako:

- da bi moral JZ izstavljati izdane račune v imenu in za račun občine ALI

- da še naprej izstavlja račune v svojem imenu in za svoj račun, občina pa mu zaračunava najem dvorane (glede te variante se nam zastavlja vprašanje, če sme JZ podpisati izjavo po 45. členu ZDDV-1 le za del tržne dejavnosti, za katero vodi ločeno evidenco?).

Nameravamo spremeniti pogodbe z izvajalci storitev (za vhodne račune) in uporabniki dvorane (za izhodne račune). Zaradi poenostavitve bo izhodne račune izstavljala občina kot lastnik premoženja, prav tako bo v svojih knjigah evidentirala prejete račune in si odbijala vstopni DDV. Ker nameravamo v prihodnjih letih izvesti tudi energetsko sanacijo objekta, si bi želeli poračunati vstopni DDV tudi iz naslova investicijskih vlaganj.

Ali je možno na ta način voditi evidenco tudi za druge objekte (npr. tenis igrišča, večnamenski turistični objekt), če se bo v oz. na teh