Danes je 9.12.2021

Input:

Kasnejša vlaganja v nepremičnine pri določenem uporabniku EKN

4.10.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.4.6 Kasnejša vlaganja v nepremičnine pri določenem uporabniku EKN

Fenja Borštnar

Opredmetena osnovna sredstva (OOS) so stvari, ki:

- jih določen uporabnik EKN poseduje, da jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene;

- jih določen uporabnik EKN pridobi ali izdela z namenom, da jih bo uporabljal sam;

- niso namenjene prodaji v okviru rednega delovanja;

- jih ima določen uporabnik EKN v lasti ali finančnem najemu;

- se bodo, po pričakovanjih, uporabljala v več kot enem obračunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva zajemajo:

- zemljišča; dajejo prostor, na katerem posluje določen uporabnik EKN. Določen uporabnik EKN jih uporablja za opravljanje svoje dejavnosti neposredno (kmetijstvo, rudarstvo,…) in posredno (na njih stojijo zgradbe poslovnega sistema);

- zgradbe; so objekti visoke gradnje (skladišče, tovarna, upravna zgradba), nizke gradnje (ceste, tel. vodi,…) in rudarska dela gradbenega značaja (npr. vhod do vrtine);

- opremo; ki zajema proizvajalno opremo in drugo opremo. To so stroji, naprave in napeljave, sredstva prevoza in zvez, laboratorijska oprema,