Danes je 9.12.2021

Input:

Knjiženje plač

2.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

4.6.7.7 Knjiženje plač

Anica Žgajnar

BRUTO PLAČA ZAPOSLENEGA

Pravne osebe javnega prava, za katere velja Zakon o računovodstvu, morajo pri evidentiranju poslovnih dogodkov upoštevati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge oseb javnega prava, ki določa členitev posameznih skupin kontov.

Določeni uporabniki morajo stroške plač evidentirati po načelu nastanka poslovnega dogodka in tudi po denarnem toku, to pomeni izvesti evidenčne knjižbe. Zato je v članku prikazano knjižene posameznih kategorij plač tako po načelu poslovnega dogodka kot tudi po načelu denarnega toka. Stroški se v poslovnih knjigah evidentirajo pri obračunu plač, evidenčno knjiženje pa ob izplačilu plač.

V pravilniku so za prihodke in stroške predpisane trimestne podskupine kontov, analitične konte pa si lahko določa vsak uporabnik po svoji presoji. V članku so kot primer podani nekoliko bolj analitični konti, ki uporabniku omogočajo večjo preglednost in analitičnost podatkov.

BRUTO PLAČA

Bruto plača zaposlenega je sestavljena iz neto plače, prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine.

Besedilo  v breme  v dobro  
Neto plače in nadomestila - obračun  4640  210  
Neto plače in nadomestilo - izplačilo  210  110  
Besedilo  v breme  v dobro  
Prispevki od plač (delojemalec)- obračun  4640  212  
Prispevki od plač (delojemalec)- izplačilo  212  110