Danes je 7.7.2020

Input:

Letni dopust v letu 2020 in posebnosti njegove izrabe zaradi epidemije COVID-19

1.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.1.1 Letni dopust v letu 2020 in posebnosti njegove izrabe zaradi epidemije COVID-19

mag. Brigita Rajšter Vranović

Osnovna ureditev instituta letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19; v nad. ZDR-1), delodajalci pa morajo pri tem upoštevati tudi določbe posebnih zakonov, kolektivnih pogodb in pogodb o zaposlitvi. Skladno z določbo 9. člena ZDR-1 se lahko s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ZDR-1 – le v primerih iz 33. člena ZDR-1, 54. člena ZDR-1, 59. člena ZDR-1, 94. člena ZDR-1, 120. člena ZDR-1, 132. člena ZDR-1, 144. člena ZDR-1, 158. člena ZDR-1, 172. člena ZDR-1 in 222. člena ZDR-1 pa se lahko s kolektivno pogodbo določi tudi drugače, za delavce manj ugodno.

Zaradi epidemije COVID-19 od 11. 4. 2020 velja Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nad. ZIUZEOP). ZIUZEOP je že uredil izrabo letnega dopusta v času čakanja na delo, s spremembo ZIUZEOP-A, ki je začela veljati 1. 5. 2020, pa je na novo urejen prenos letnega dopusta iz leta 2019.

Drugih vprašanj v zvezi z letnimi dopusti ZIUZEOP ni urejal.

Trajanje letnega dopusta

Skladno z ZDR-1 letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega, pri čemer je minimalno število dni letnega dopusta delavca odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.

Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. To velja od leta 2020 tudi za vse javne uslužbence (prej je bilo do 10. leta).

Daljše trajanje letnega dopusta, kot je navedeno zgoraj, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Pisno obvestilo o letnem dopustu

Delodajalec mora delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto najkasneje do 31. marca tekočega koledarskega leta. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in njegovo uporabo nalaga delodajalec. Glede na to, da je 31. marec 2020 že minil, naj bi vsi delavci obvestilo o letnem dopustu za 2020 že prejeli – če pa ga niso, naj delavec opozori delodajalca, oziroma če delodajalec obvestila o letnem dopusta še vedno ne izda, ga prijavi na Inšpektorat RS za delo.

Izraba letnega dopusta

Po ZDR-1 je