Danes je 17.4.2021

Input:

Nadurno delo in dodatki

4.7.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

Imamo več vprašanj povezanih z nadurnim delom in dodatki v vzgoji in izobraževanju, ki so zastavljena spodaj.

Vprašanje 1:

V zvezi z 19. členom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju oz. 19. č členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe, me zanima ali prav razumem člen in bi morali delavcem izplačati dodatek iz naslova opravljanja dela v manj ugodnem delovnem času (E060), če se jim ure za delo preko polnega delovnega časa ne izplačajo ampak jih koristijo?

Odgovor:

Med dodatke, ki pripadajo javnim uslužbencem, sodijo po 23. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) tudi dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije. Med dodatke za manj ugodne delovne pogoje pa po 32. členu ZSPJS sodi tudi dodatek za delo preko polnega delovnega časa, do katerega so javni uslužbenci upravičeni za čas, ko delajo v času, ki je manj ugoden.

Delo preko polnega delovnega časa (po 44. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji znaša polni delovni čas 40 ur tedensko) lahko delodajalec delavcu odredi le v primerih, pod pogoji in v obsegu, ki jih določa 144. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Dodatek za delo preko polnega delovnega časa znaša 30% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca (45. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor), obračun tega dodatka pa ureja Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uredba), ki v drugem odstavku 19.č določa, da javnemu uslužbencu v primeru, če opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v skladu s posebnimi predpisi oziroma kolektivnimi pogodbami izkoristi v obliki prostih ur oziroma celodnevne odsotnosti ali pa jih prenese v presežek oziroma primanjkljaj obveznih ur v okviru premakljivega začetka oziroma konca delovnega časa v razmerju ena proti ena, pripada plačilo pripadajočih dodatkov iz naslova opravljenega dela v manj ugodnem delovnem času, in sicer z vrstami izplačil E060, E061, E062, E063, E064 in E065.

Posamezne vrste izplačil podrobneje ureja 3. člen Uredbe, in sicer:

- pod šifro E060 plačilo pripadajočih dodatkov - koriščenje ur,

- pod šifro E061