Danes je 21.6.2021

Input:

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2021

25.3.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj. 

Kdo napreduje v letu 2021?

 

V letu 2021 napredujejo javni uslužbenci, ki izpolnjujejo pogoje, kot jih določata ZSPJS ter Uredba in jim je napredovalno obdobje začelo teči do 1. 4. 2018.

 

Kdo napreduje v letu 2021 po petem odstavku 5. člena Uredbe?

 

Prvič po letu 2008, ko se je začela uporabljati Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, bodo v letu 2021 na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe napredovali javni uslužbenci po 6 letih. To pomeni, da bodo po tej določbi napredovali tisti javni uslužbenci, ki se jim je napredovalno obdobje začelo šteti do 1. 4. 2015.

 

V letu 2021 je torej prenehal veljati zadnji interventni ukrep, saj je v letu 2020 to obdobje trajalo 7 let (zaradi neupoštevanja leta 2014), v letu 2018 pa celo 8 let (zaradi neupoštevanja leta 2011 in 2014).

 

Kdaj napreduje zaposlena, ki je napredovala s 1 .4. 2015. Nato je dobila prvo oceno po napredovanju za leto 2015 v letu 2016 in sicer oceno dobro (3), nato je bila tri leta odsotna zaradi porodniške in bolniške, zato ni bila ocenjena. Nato pa je dobila za leto 2019 oceno 4 in letos za leto 2020 oceno 5. Ima štiri napredovanja in gre tokrat za njeno peto napredovanje.

 

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uredba) v 5. členu določa, kakšne ocene oz. koliko točk potrebuje zaposleni za napredovanje in sicer glede na to, za katero napredovanje na delovnem mestu gre. V drugem odstavku Uredba določa, da:

 

»(2) Za en plačni razred napredujejo tisti javni uslužbenci, ki v napredovalnem obdobju dosežejo:

- ob prvem in drugem napredovanju najmanj 11 točk,

- ob tretjem in četrtem najmanj 12 točk,

- ob petem najmanj 13 točk,

- ob nadaljnjih napredovanjih najmanj 14 točk.«

 

Iz te določbe izhaja, da v vašem primeru potrebuje javna uslužbenka za peto napredovanje 13 točk, zaposlena pa je s tremi ocenami dosegla 12 točk, torej ne izpolnjuje pogojev za napredovanje po tem členu Uredbe.

 

Vendar pa Uredba določa v petem odstavku 5. člena, da:

 

»(5) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena napreduje javni uslužbenec za en plačni razred, če je v času od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve preteklo najmanj šest let in je v tem obdobju dosegel povprečno oceno najmanj dobro.«

 

Na tej podlagi bi v vašem primeru zaposlena napredovala s 1. 4. 2021, in sicer za 1 plačni razred, na podlagi petega odstavka 5. člena zgoraj navedene Uredbe.

Kako je z napredovalnim obdobjem na podlagi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive? Je to od 1. 11. koledarskega leta?

Primer 1 :

Sodelavec je bil 1. 11. 2019 premeščen na zahtevnejše delovno mesto, in sicer je bil premeščen iz Svetovalca na Višjega svetovalca III (premeščen je bil v isti tarifni razred). Napredovanja v plačne razrede prenese. Kako je pa s štetjem napredovalnega obdobja (recimo, da je vsa leta ocenjen z oceno 5), so to obdobja:

2019: NE, ker je bil premeščen 1. 11. 2019

2020: DA

2021: DA

2022: DA - in 1. 11. 2023 napreduje v Višji svetovalec II.

Primer 2 :

Sodelavec je bil 4. 5. 2019 premeščen na zahtevnejše delovno mesto, in sicer je bil premeščen iz Svetovalca na Višjega svetovalca III (premeščen je bil v isti tarifni razred). Napredovanja v plačne razrede prenese. Kako je pa s štetjem napredovalnega obdobja (recimo, da je vsa leta ocenjen z oceno 5), so to obdobja:

2019: DA, ker je bil premeščen 4. 5. 2019

2020: DA

2021: DA - in 1. 11. 2022 napreduje v Višji svetovalec II.

Pojasnjujete primere, ko gredo zaposleni na druga delovna mesta, ki pa ima svoje nazive.

Če prav razumemo vaše vprašanje je odgovor v 7. členu Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive:

 »(1) Napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto je možno, če uradnik izpolnjuje pogoje za imenovanje v najnižji naziv, v katerem se opravljajo naloge na takem delovnem mestu, in druge pogoje za tako delovno mesto. Dosežene ocene iz 5. člena te uredbe niso pogoj za napredovanje zaradi premestitve na zahtevnejše delovno mesto.

(2) Uradnik, ki je premeščen na zahtevnejše delovno mesto, na katerem se naloge opravljajo v nazivu višje stopnje, na zahtevnejšem delovnem mestu ne more napredovati na podlagi ocen, ki jih je dosegel na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo.«

Drugi odgovor na vaše vprašanje je v 12. členu ZGORAJ NAVEDENE uredbe, ki določa, da »Uradnik napreduje v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

Javna uslužbenka se je pri nas zaposlila 14. 8. 2017 na DM čistilka II, nato je bila s 1. 8. 2018 prerazporejena na DM kuhinjski pomočnik II. Ali lahko napreduje s 1. 4. 2021?

Zakon o sistemu plač v tretjem odstavku 16 člena določa: ….. »Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.«

To pomeni, da delo na različnih delovnih mestih, za katera pa je zahtevana enaka stopnja strokovne izobrazbe, ne prekinejo triletnega napredovalnega obdobja.

Delavka je od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 na delovnem mestu VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA. Od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 pa kot VZGOJITELJICA. Kako in za katero DM jo ocenimo?

Zaposlene se vedno oceni glede na delovno mesto, na katerem so ob koncu ocenjevalnega obdobja, to je 31.12. v koledarskem letu. Razumem, da govorimo o oceni za leto 2020?

Naša delavka je bila v zadnjih letih zaposlena na več različnih delovnih mestih. Želela bi samo preveriti ali prav razumemo, da ji lahko upoštevamo napredovalno obdobje samo za delovni mesti Kuharski pomočnik III in Gospodinjec IV in sicer od 01.09.2020 dalje. Pri ostalih delovnih mestih pa je bilo napredovalno obdobje prekinjeno.

DEL. MESTO OD DO

ČISTILEC II 18.05.2020 31.08.2020

ČISTILEC II 07.09.2019 06.12.2019

ČISTILEC II 23.04.2019 06.09.2019

ČISTILEC II 06.06.2018 17.10.2018

GOSPODINJEC IV 01.09.2020 31.08.2021

KUHAR IV 07.09.2019 06.12.2019

KUHAR IV 23.04.2019 06.09.2019

KUHAR IV 06.06.2018 17.10.2018

KUHARSKI POMOČNIK III 01.09.2020 31.08.2021

KUHARSKI POMOČNIK III 07.09.2019 17.05.2020

KUHARSKI POMOČNIK III 07.09.2019 06.12.2019

KUHARSKI POMOČNIK III 23.04.2019 06.09.2019

KUHARSKI POMOČNIK III 18.10.2018 31.08.2019

KUHARSKI POMOČNIK III 06.06.2018 17.10.2018

KUHARSKI POMOČNIK III 01.09.2017 05.06.2018

Zakon o sistemu plač v tretjem odstavku 16 člena določa:

….. »Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.«

Navedeno pomeni da SE v primeru, ko javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi na bolj zahtevnem delovnem mestu, ki je v višjem tarifnem razredu, napredovalno obdobje prekine oz, začne šteti znova. Pri izvedbi postopka napredovanj v triletnem napredovalnem obdobju pa je vedno potrebno izpolniti poleg ostalih dveh tudi pogoj treh let.

Tako bo v letu 2021 zaposleni lahko napredoval samo na delovnem mestu kuharski pomočnik. Če ima tri ocene in so te ustrezne višine glede na to, za katero napredovanje gre, kot to določa 5. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Dne 1.9.2017 smo zaposlili javno uslužbenko na DM učitelj VII. Dne 1.9.2018 smo jo delno prerazporedili na DM računalnikar. Ali lahko 1.4.2021 napreduje tudi na DM računalnikar ali samo na DM učitelj?

Zakon o sistemu plač v tretjem odstavku 16 člena določa:

….. »Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.«

Iz vašega vprašanja izhaja, da ste zaposleno ocenjevali na vsakem delovnem mestu posebej. Navedeno v vašem primeru pomeni da, če na vsakem delovnem mestu izpolnjuje pogoje za napredovanje, lahko napreduje.

DOPOLNITEV: ZAPOSLENA NA DELOVNEM MESTU RAČUNALNIKAR ZATO, KER JE SKLENILA POGODBO O ZAPOSLITVI S 1.9.2018, S 1.4.2021 ŠE NE BO IZPOLNILA TRILETNEGA NAPREDOVALNEGA OBDOBJA IN BO LAHKO NAPREDOVALA, ČE BO IZPOLNJEVALA POGOJE, S 1.4.2022. 

Zanima nas, če res moramo oceniti zaposleno, ki je s 30. 3. 2020 nastopila s porodniškim dopustom, prej je pa še koristila LD. Tako je bila prisotna slaba dva meseca. Če se je ne oceni, potem leto 2020 ne gre niti v ocenjevalno obdobje niti v napredovalno?

Res je, če zaposlene za leto 2020 ne boste ocenili, pomeni, da se ji bo triletno napredovalno obdobje podaljšalo.

Posredujemo vam povezavo na dopis, ki podrobneje pojasnjuje primere, kot je vaš.

Ocenjevanje neocenjevanje

Zanima nas, kako oceniti uslužbenca, ki je bil od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020 zaposlen na delavnem mestu vzgojitelj-pomočnik vzgojitelja, od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 pa zaposlen na delavnem mestu vzgojitelj. Kako seštevati napredovalna obdobja in kdaj lahko tak delavec napreduje na enem od delavnih mest, ki jih je v delavni karieri opravljal. Predvsem na mestu vzgojitelja.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem odstavku 16 člena določa: ….. »Za napredovalno obdobje se upošteva čas, ko je javni uslužbenec delal na delovnih mestih, za katere je predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe.«

Pošiljamo vam povezavo na dopis, ki podrobneje pojasnjuje primere, kot je vaš. Prehod na bolj zahtevno delovno mesto, kot določa zgoraj navedena zakonska podlaga, prekine napredovalno obdobje. Vendar pa so v dopisu posebej pojasnjeni primeri in ravnanje, ko se prehaja iz manj zahtevnega delovnega mesta na bolj zahtevno in nazaj na manj zahtevno in obratno.