Danes je 9.12.2021

Input:

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

9.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Adam Šisernik, Vanja Mavri

Novosti v zakonodaji 2021 si poglejte tukaj.

Arhiv novosti januar 2020 tukaj in december 2020 tukaj.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/19 dne 4. 10. 2019, ki je začela veljati 5. 10. 2019, dva člena glede pa se začneta uporabljati s 1. 1. 2020.

2. člen Uredbe spreminja 3. člen glede določanja dodatkov za sodnike in tožilce, da je ta v skladu z določbami 32.a člena ZSPJS. Sprememba se uporablja od 5. 10. 2019.

Tabela: 2. člen Uredbe spreminja 3 člen v delu glede dodatkov C100, C110 in C111 za sodnike in državne tožilce

Šifra  Faktor/vrednost  Način izračuna  
C100 dodatek za delo ponoč  0,30  32.a člen ZSPJS 
C110 dodatek za delo v nedeljo  0,75  32.a člen ZSPJS 
C111 dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan  0,90  32.a člen ZSPJS 

Vir: Uradni list

Popravijo se tudi stolpci O010 do O042, da se nanašajo le na sodnike in državne tožilce.

Tabela: Dodatki, ki se nanašajo na sodnike in državne tožilce, sprememba v koloni vrsta izplačila in koloni način izračuna

Šifra  Vrsta izplačila  Tip izplačila  Faktor/ vrednost  Način izračuna  Opomba  A1  B1  C1  
O010  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C120   X  1  1  
O020  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce (nočno)  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C120   X  1  1  
O031  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce (nedelja)  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C110 + C120   X  1  1  
O032  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce (dela prost dan)  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C111 + C120   X  1  1  
O041  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce (nedelja – nočno)  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052) + C150) / Z050 + C100 + C110 + C120   X  1  1  
O042  dežurstvo preko polnega delovnega časa za sodnike in državne tožilce (dela prost dan – nočno)  dežurstvo  /  32.a člen ZSPJS; 43.b in 49. člen Zakona o sodniški službi; 45. in 50. člen Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1); število ur x bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali C052 + C150 / Z050 + C100 + C111 + C120   X  1  1  

Vir: Uradni list

Po novem so torej dodatki za sodnike in državne tožilce urejeni pod O010 do O042. Za ostale pa so dodatki urejeni v vrsticah s šiframi od O060 do O110, ki so zaradi tega prav tako spremenjene.

Ostale spremembe se bodo uporabljale od 1. 1. 2020 in se nanašajo na način določanja minimalne plače.

Tabela: Spremembe Z120, Z124, Z151 zaradi novega načina določanja minimalne plače od 1. 1. 2020 v 3. členu Uredbe

Šifra  Izraz  Pomen izraza  C1  
Z120  osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca – tekoči mesec  (1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D  1  
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti  
(3) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1  
(1) Z120 = osnovna plača FJU (Z070) + C + D  2  
 
Z124  bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec  (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D  1  
(2) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti  
(3) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1  

Vir: Uradni list

3. člen Uredbe določa tudi, da se v 19.a členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Razlika do minimalne plače se izračuna iz bruto urne postavke za razliko do minimalne plače (Z151) za število normiranih ur rednega dela (Z061). Izračunani znesek je razlika do minimalne plače A020 (A020 = Z151 X Z061).«

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/19 dne 16. 1. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019, se v členih, ki se nanašajo na dodatke za delo v nedeljo, dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša ter nočno delo začne uporabljati od 1. 9. 2019.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in sicer tabela Vrste izplačil. Sprememba je posledica Aneksa številka 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je bil objavljen v Uradnem listu 80/2018 z dne 7. 12. 2018, in katerega določbe, ki se nanašajo na omenjene dodatke, se začnejo uporabljati s 1. 9. 2019. Posledično se v tabeli spreminjajo zapisi v vrsticah C100, C110 in C111 in sicer so po novem faktorji 0,4, 0,9 in 1,2. Dopolnjuje se še opomba glede dodatkov pod šiframi C330, C340, C350, C360, C370 in C380, ki se nanašajo na tožilce in sodnike, in sicer položajne dodatke v primerih nadomeščanj.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019, ki je začela veljati 31. 1. 2019

Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019 in so začele veljati 31. 1. 2019, so posledica spremembe nekaterih vrst izplačil, skladno z določbami Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS, glejte 2429/2008 Ur.l.RS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND, glejte 682/1991 Ur.l.RS), objavljena v Uradnem listu RS, št. 80/18 dne 7. 12. 2018.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve so naslednje:

1.

Na podlagi 3. člena Aneksa št. 12 h KPJS, s katerim je bil spremenjen 38. člen KPJS (dodatek za manj ugodne delovne pogoje), sta za šifro C062 določeni dve novi šifri dodatka za manj ugodne delovne pogoje, in sicer:

- šifra C063 za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov in

- šifra C064 za sodelovanje pri diagnostičnih rentgenskih postopkih.

C063  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  
C064  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  

2.

Na podlagi 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18) so dodane nove šifre za izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju, in sicer:

- za šifro J048 je dodana šifra J049

J049  jubilejna nagrada 40 let  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  

- za šifro J053 so dodane šifre J054, J055, J056

J054  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  
J055  jubilejna nagrada 40 let – za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  
J056  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  

3.

V skladu s 3. členom Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 38. člen KPJS, se je pri šifrah C061 in C062 v stolpcu »Vrsta izplačila« dopolnil opis vrste izplačila, in se besedilo po novem glasi:

- pri šifri C061 – »dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego«,

- pri šifri C062 – »dodatki za manj ugodne delovne razmere – za delo s kontaminiranimi odpadki«.

4.

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 41. člen KPJS, se je v vrstici s šifro C090 – dodatek za delo v deljenem delovnem času v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,13« nadomestila s številko »0,15«, v stolpcu »Način izračuna« pa se je spremenila številka člena KPJS, in sicer iz 40. člena na 41. člen.

5.

Aneks št. 12 h KPJS je v 11. točki 39. člena KPJS črtal pogoj za pridobitev dodatka za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo, zato se je pri šifri C225 črtal v stolpcu »Opomba« pogoj za pridobitev tega dodatka.

Spremembe se uporabljajo od 31. 1. 2019. Več o dodatkih v člankih:

Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

V Uradne listu RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (487/2009 Ur.l.RS) vsebuje sledeče spremembe:

Prvi člen novele je vezan na določbo Zakona o sodniški službi, po kateri v primeru dveh zaporednih ocen, ki se izdelata vsake tri leta, po katerih sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, sledi izrek znižanja plače do višine 20% za čas do enega leta. Pri tem se spremeni izraz Bruto plače in nadomestila s šifro Z080 tako, da se v pomen izraza doda (z negativnim predznakom) vrednost s šifro Z609. Ta vrednost je obrazložena: Znesek znižanja plače 34. člen ZZS.

Drugi člen novele spreminja vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083. Pri šifri C011 in C012 gre za položajna dodatka za čas nadomeščanja in pri njunem izračunu se namesto osnovne plače funkcionarja oziroma javnega uslužbenca (FJU) uporablja po novem bruto urna postavka za osnovno plačo FJU. Pri ostalih dodatkih, ki se vsi nanašajo na delo v tujini, pa spremenjeni indikator A1 iz 0 v 1 pomeni, da se upošteva vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas, kar vpliva na izračun zneskov v nadomestilu plače v breme delodajalca (izračun v nadomestilu na podlagi nominalnih ur rednega dela).

Na podlagi zadnjega odstavka drugega člena novele Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, se za šifro D041 za Delovno uspešnost iz naslova posebnega obsega dela odstotek 0,172 % nadomesti z odstotkom 0,430 %.

Tretji člen na podlagi predhodnih sprememb spreminja vrstico v plačilni listi 1, in sicer dodaja novo vrstico za že omenjeni Z609.

Četrti člen novele pa je končna določba, da novela velja od 2.12.2017.

V Uradnem listu 14/2017 z dne 24. 3. 2017 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 25. 3. 2017.

Za čas, ko sodniki, ki sicer ne delajo v okviru specializiranih oddelkov sodišč, opravljajo v okviru obveznosti delo na ”specializiranih“ zadevah in katerega evidentiranje določa Sodni red, jim pripada plača, kot to določa 40.c člen Zakona o sodiščih, zato se pod izplačilom A080 prikaže razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka.

Za čas, ki je uslužbencem policije odrejen, da ga prebijejo v pripravljenosti za delo na določenem kraju, pa prejmejo izplačilo v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plače, kar se prikaže pod izplačilom C131.

Indikator upoštevanja izplačila v osnovi za nadomestilo – A1 se spremeni pri izplačilih B010 – praznik in A900 - bruto plača – redno delo – izredno izplačilo (za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače) iz »1« na »X«. Na novo pravilno določeni pokazatelji »X« pomeni, da se zneski izplačil za praznik in izredno izplačilo ne upoštevajo v osnovi za nadomestilo in popravlja napako iz zadnje novele.

Pri položajnih dodatkih za nadomeščanje C011 in C012 pa se indikator upoštevanja pri osnovi za izračun nadomestila spremeni iz »1« v »0«, kar pomeni, da se v osnovi za nadomestilo upoštevajo v izračunani višini odvisno od opravljenih ur.

V Uradnem listu 70/2016 z dne 11. 11. 2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 12. 11. 2016. Izrazi in izračuni po spremenjeni uredbi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do vključno obračuna plače za mesec maj se uporabljajo izrazi, ki so veljali pred spremembo iz Uradnega lista 70/2016.

Namen spremembe Uredbe je, da se bodo tudi podatki iz obračuna plač za delo v tujini posredovali v sistem ISPAP. Zato se dodaja pri izrazih in izračunih indikator z vrednostjo 2, ki označuje, da se plača obračunava za delo v tujini. Z tem namenom se tudi dodajajo določeni novi izrazi in vrednosti, ki se nanašajo samo na obračun plače za delo v tujini. S tem namenom se črta del 20. in celoten 21. člen, saj se material ureja z indikatorjem pri vrednostih in izrazih. Prvič bodo v ISPAP te podatke posredovali pri obračunu plače za mesec junij 2017. Do takrat morajo prilagoditi programske rešitve. Že od 11. 11. 2016 pa velja, kar je v skladu z pojasnilom FURS določeno glede obračana prispevkov za socialno varnost glede nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega, ter preglednejša razporeditev besedila 19. člena na več členov.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 2. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pomeni izrazov Z120, Z114 in Z151 se spreminjajo zaradi novele Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Uradni list, RS, št. 92/15. Zakon določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo (C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (C111). Te tri spremenjene šifre izrazov se pričnejo uporabljati pri obračunu plač za januar 2016.

Pomen izraza Z190 se spreminja tako, da se kot podlago za delovno dobo navaja tudi 10. tč. 6. čl. ZJU. Kot je navedlo MJU že v pojasnilu 100-1054/2015/2 z dne 15. 10. 2015, se upošteva omenjena določba in se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upoštevaje število let delovne dobe, pri čemer zaključeno leto ni odvisno od števila ur dela.

Za Z270 se pomen izraza spreminja tako, da se v osnovo za obračun prispevkov prišteva tudi H120 – to je osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil.

Spreminja se tudi pomen izraza Z 560 – znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski.

   
   
Šifra  Izraz  Pomeni izraza  
Z120  bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec  (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1  
Z124  bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec  (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1  
Z151  bruto urna postavka za razliko do minimalne plače  Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111  
Z190  delovna doba  25. čl. ZSPJS 10. tč. 6. čl. ZJU 
Z270  osnova za izračun prispevkov  bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 _ 10. člen ZSDP-1 _ 135. člen ZUTD _ 50. člen ZZVZZ 
Z560  znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)  osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski  

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 3. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pri rednem delu (A010) se v stolpcu A1 X« nadomesti z 1«, torej se izplačilo za redno delo upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, kot bi delali polni delovni čas, po novem pa do ne velja več za položajna dodatka C011 in C012, kjer se v A1 1« nadomesti z 0«, ki pomeni, da se upošteva izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila. Določita pa se tudi vrednosti za A1 in B1 za osnovo za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil H120.

V preglednici vrsta se izplačila C020 spremeni tako, da je natančneje opredeljeno, v skladu s 10. tč. 6. čl. ZJU, število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti.

        
        
Šifra  Vrsta izplačila  Tip izplačila  Faktor  Način izračuna  Opomba  A1  B1  
A010  redno delo  bruto plača – redno delo  1,00  število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo   1  1  
C011  položajni dodatek za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)  dodatki  od 0,05 do 0,12  bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. člen ZSPJS  0  1  
C012  položajni dodatek za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote  dodatki  /  bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. člen ZSPJS faktor se pridobi tako, da se od faktorja določenega v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ugotovljene-ga glede na skupno število javnih uslužbencev obeh notranjih organizacijskih enot, odšteje faktor, na podlagi katerega se določi C010  0  1  
H120  osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil  nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča  /  (1) osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H; (2) najnižja osnova za prispevke (144. člen ZPIZ-2 in 410. člen ZPIZ-2).  razlika do najnižje osnove pri refundiranih nadomestilih; refundira ZZZS  X  1  
C020  dodatek za delovno dobo  dodatki  0,0033  osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS _ prvi člen ZSPJS-R 10. točka 6. člena ZJU _ 35. člen KPJS  % od osnovne plače za obračun  1  1  

/ – faktor ni določen

A 1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124

2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti