Danes je 26.8.2019
Input:

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

21.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.1 Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Adam Šisernik, Vanja Mavri

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/19 dne 16. 1. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 51/2019 z dne 16. 8. 2019, ki je začela veljati 17. 8. 2019, se v členih, ki se nanašajo na dodatke za delo v nedeljo, dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan znaša ter nočno delo začne uporabljati od 1. 9. 2019.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in sicer tabela Vrste izplačil. Sprememba je posledica Aneksa številka 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki je bil objavljen v Uradnem listu 80/2018 z dne 7. 12. 2018, in katerega določbe, ki se nanašajo na omenjene dodatke, se začnejo uporabljati s 1. 9. 2019. Posledično se v tabeli spreminjajo zapisi v vrsticah C100, C110 in C111 in sicer so po novem faktorji 0,4, 0,9 in 1,2. Dopolnjuje se še opomba glede dodatkov pod šiframi C330, C340, C350, C360, C370 in C380, ki se nanašajo na tožilce in sodnike, in sicer položajne dodatke v primerih nadomeščanj.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, objavljena v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019, ki je začela veljati 31. 1. 2019

Spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/19 dne 30. 1. 2019 in so začele veljati 31. 1. 2019, so posledica spremembe nekaterih vrst izplačil, skladno z določbami Aneksa št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Aneks št. 12 h KPJS, glejte 2429/2008 Ur.l.RS) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Aneks h KPND, glejte 682/1991 Ur.l.RS), objavljena v Uradnem listu RS, št. 80/18 dne 7. 12. 2018.

Z navedeno uredbo se spreminja in dopolnjuje 3. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve so naslednje:

1.

Na podlagi 3. člena Aneksa št. 12 h KPJS, s katerim je bil spremenjen 38. člen KPJS (dodatek za manj ugodne delovne pogoje), sta za šifro C062 določeni dve novi šifri dodatka za manj ugodne delovne pogoje, in sicer:

- šifra C063 za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov in

- šifra C064 za sodelovanje pri diagnostičnih rentgenskih postopkih.

C063  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  
C064  dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  dodatki  1,04 EUR  faktor X število ur (za vsako začeto uro dela) 29. člen ZSPJS in 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  /  0  1  1  

2.

Na podlagi 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18) so dodane nove šifre za izplačilo jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju, in sicer:

- za šifro J048 je dodana šifra J049

J049  jubilejna nagrada 40 let  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  

- za šifro J053 so dodane šifre J054, J055, J056

J054  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku  X  1  1  
J055  jubilejna nagrada 40 let – za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  
J056  jubilejna nagrada 40 let – obdavčena za člane sindikata  drugi dohodki iz delovnega razmerja  /  kolektivne pogodbe dejavnosti  v znesku 120% od zneska, določenega v kolektivnih pogodbah  X  1  1  

3.

V skladu s 3. členom Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 38. člen KPJS, se je pri šifrah C061 in C062 v stolpcu »Vrsta izplačila« dopolnil opis vrste izplačila, in se besedilo po novem glasi:

- pri šifri C061 – »dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego«,

- pri šifri C062 – »dodatki za manj ugodne delovne razmere – za delo s kontaminiranimi odpadki«.

4.

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 12 h KPJS, ki se nanaša na 41. člen KPJS, se je v vrstici s šifro C090 – dodatek za delo v deljenem delovnem času v stolpcu »Faktor/vrednost« številka »0,13« nadomestila s številko »0,15«, v stolpcu »Način izračuna« pa se je spremenila številka člena KPJS, in sicer iz 40. člena na 41. člen.

5.

Aneks št. 12 h KPJS je v 11. točki 39. člena KPJS črtal pogoj za pridobitev dodatka za neposredno delo z osebami z duševno in telesno motnjo, zato se je pri šifri C225 črtal v stolpcu »Opomba« pogoj za pridobitev tega dodatka.

Spremembe se uporabljajo od 31. 1. 2019. Več o dodatkih v člankih:

Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije

V Uradne listu RS, št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (487/2009 Ur.l.RS) vsebuje sledeče spremembe:

Prvi člen novele je vezan na določbo Zakona o sodniški službi, po kateri v primeru dveh zaporednih ocen, ki se izdelata vsake tri leta, po katerih sodnik ne izpolnjuje pogojev za napredovanje, sledi izrek znižanja plače do višine 20% za čas do enega leta. Pri tem se spremeni izraz Bruto plače in nadomestila s šifro Z080 tako, da se v pomen izraza doda (z negativnim predznakom) vrednost s šifro Z609. Ta vrednost je obrazložena: Znesek znižanja plače 34. člen ZZS.

Drugi člen novele spreminja vrstice s šiframi C011, C012, C071, C072, C073, C074, C075, C076, C077, C078, C081, C082 in C083. Pri šifri C011 in C012 gre za položajna dodatka za čas nadomeščanja in pri njunem izračunu se namesto osnovne plače funkcionarja oziroma javnega uslužbenca (FJU) uporablja po novem bruto urna postavka za osnovno plačo FJU. Pri ostalih dodatkih, ki se vsi nanašajo na delo v tujini, pa spremenjeni indikator A1 iz 0 v 1 pomeni, da se upošteva vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas, kar vpliva na izračun zneskov v nadomestilu plače v breme delodajalca (izračun v nadomestilu na podlagi nominalnih ur rednega dela).

Na podlagi zadnjega odstavka drugega člena novele Uredbe o določitvi višine dodatnega plačila policistom, se za šifro D041 za Delovno uspešnost iz naslova posebnega obsega dela odstotek 0,172 % nadomesti z odstotkom 0,430 %.

Tretji člen na podlagi predhodnih sprememb spreminja vrstico v plačilni listi 1, in sicer dodaja novo vrstico za že omenjeni Z609.

Četrti člen novele pa je končna določba, da novela velja od 2.12.2017.

V Uradnem listu 14/2017 z dne 24. 3. 2017 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 25. 3. 2017.

Za čas, ko sodniki, ki sicer ne delajo v okviru specializiranih oddelkov sodišč, opravljajo v okviru obveznosti delo na ”specializiranih“ zadevah in katerega evidentiranje določa Sodni red, jim pripada plača, kot to določa 40.c člen Zakona o sodiščih, zato se pod izplačilom A080 prikaže razlika v plači sodnikom za zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka.

Za čas, ki je uslužbencem policije odrejen, da ga prebijejo v pripravljenosti za delo na določenem kraju, pa prejmejo izplačilo v višini 50 odstotkov urne postavke osnovne plače, kar se prikaže pod izplačilom C131.

Indikator upoštevanja izplačila v osnovi za nadomestilo – A1 se spremeni pri izplačilih B010 – praznik in A900 - bruto plača – redno delo – izredno izplačilo (za izplačila, starejša od 13 mesecev glede na tekoči obračun plače) iz »1« na »X«. Na novo pravilno določeni pokazatelji »X« pomeni, da se zneski izplačil za praznik in izredno izplačilo ne upoštevajo v osnovi za nadomestilo in popravlja napako iz zadnje novele.

Pri položajnih dodatkih za nadomeščanje C011 in C012 pa se indikator upoštevanja pri osnovi za izračun nadomestila spremeni iz »1« v »0«, kar pomeni, da se v osnovi za nadomestilo upoštevajo v izračunani višini odvisno od opravljenih ur.

V Uradnem listu 70/2016 z dne 11. 11. 2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Uredba velja od 12. 11. 2016. Izrazi in izračuni po spremenjeni uredbi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017. Do vključno obračuna plače za mesec maj se uporabljajo izrazi, ki so veljali pred spremembo iz Uradnega lista 70/2016.

Namen spremembe Uredbe je, da se bodo tudi podatki iz obračuna plač za delo v tujini posredovali v sistem ISPAP. Zato se dodaja pri izrazih in izračunih indikator z vrednostjo 2, ki označuje, da se plača obračunava za delo v tujini. Z tem namenom se tudi dodajajo določeni novi izrazi in vrednosti, ki se nanašajo samo na obračun plače za delo v tujini. S tem namenom se črta del 20. in celoten 21. člen, saj se material ureja z indikatorjem pri vrednostih in izrazih. Prvič bodo v ISPAP te podatke posredovali pri obračunu plače za mesec junij 2017. Do takrat morajo prilagoditi programske rešitve. Že od 11. 11. 2016 pa velja, kar je v skladu z pojasnilom FURS določeno glede obračana prispevkov za socialno varnost glede nadomestilo za uporabo lastnih sredstev zaposlenega, ter preglednejša razporeditev besedila 19. člena na več členov.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 2. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pomeni izrazov Z120, Z114 in Z151 se spreminjajo zaradi novele Zakona o minimalni plači (ZMinP-A), Uradni list, RS, št. 92/15. Zakon določa, da se v minimalno plačo ne vštevajo dodatek za nočno delo (C100), dodatek za delo v nedeljo (C110) ter dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (C111). Te tri spremenjene šifre izrazov se pričnejo uporabljati pri obračunu plač za januar 2016.

Pomen izraza Z190 se spreminja tako, da se kot podlago za delovno dobo navaja tudi 10. tč. 6. čl. ZJU. Kot je navedlo MJU že v pojasnilu 100-1054/2015/2 z dne 15. 10. 2015, se upošteva omenjena določba in se pravica do dodatka za delovno dobo uveljavlja sorazmerno višini osnovne plače, pri čemer faktor za izračun dodatka ostaja nespremenjen, upoštevaje število let delovne dobe, pri čemer zaključeno leto ni odvisno od števila ur dela.

Za Z270 se pomen izraza spreminja tako, da se v osnovo za obračun prispevkov prišteva tudi H120 – to je osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil.

Spreminja se tudi pomen izraza Z 560 – znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu Zakona o službi v Slovenski vojski.

   
         
Šifra     Izraz     Pomeni izraza     
Z120      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za tekoči mesec      (1) Z120 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z120 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z124      bruto osnova za izračun nadomestila plače v breme delodajalca za pretekli mesec      (1) Z124 = osnovna plača FJU + C + D (2) Z124 je najmanj enak minimalni plači + C100 +C110 + C111 (3) v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti (4) pri izračunu se upoštevajo vrste izplačil C in D glede na vrednost faktorja A1      
Z151      bruto urna postavka za razliko do minimalne plače      Z151 = Z100/Z050 – [osnovna plača + C + D ] / Z050 Pri izračunu se med dodatke – C ne upoštevajo: – dodatek za delo ponoči – C100 – dodatek za delo v nedeljo – C110 – dodatek za delo z dnem, ki je z zakonom določen kot dela prost dan – C111     
Z190      delovna doba      25. čl. ZSPJS 10. tč. 6. čl. ZJU      
Z270      osnova za izračun prispevkov      bruto plača in nadomestila (Z080) + A030 + neplačana odsotnost + bonitete + povračila stroškov, ki so višja od zneska, določenega z uredbo vlade + drugi dohodki iz delovnega razmerja + H120 144. člen ZPIZ-2 10. člen ZSDP-1 135. člen ZUTD 50. člen ZZVZZ      
Z560      znesek zvišanja osnovne plače po 59. členu (ZSSloV)      osnovna plača se lahko poveča do 30 %; faktor določi Vlada RS, drugi stavek drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski     

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016. V 3. členu Uredbe se spreminjajo spodaj prikazane šifre izrazov v preglednici.

Pri rednem delu (A010) se v stolpcu A1 X« nadomesti z 1«, torej se izplačilo za redno delo upošteva v osnovah za nadomestili Z120 in Z124, kot bi delali polni delovni čas, po novem pa do ne velja več za položajna dodatka C011 in C012, kjer se v A1 1« nadomesti z 0«, ki pomeni, da se upošteva izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila. Določita pa se tudi vrednosti za A1 in B1 za osnovo za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil H120.

V preglednici vrsta se izplačila C020 spremeni tako, da je natančneje opredeljeno, v skladu s 10. tč. 6. čl. ZJU, število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti.

        
                        
Šifra     Vrsta izplačila     Tip izplačila     Faktor     Način izračuna     Opomba     A1     B1     
A010     redno delo     bruto plača – redno delo     1,00     število normiranih ur x bruto urna postavka za osnovno plačo          1     1     
C011     položajni dodatek za čas, ko javni uslužbenec izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem ali izvajanjem dela notranje organizacijske enote (nadomeščanje)     dodatki     od 0,05 do 0,12     bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS          0     1     
C012     položajni dodatek za čas, ko vodja ene notranje organizacijske enote nadomešča vodjo druge notranje organizacijske enote     dodatki     /     bruto urna postavka za osnovno plačo x faktor x število normiranih ur; 24. čl. ZSPJS     faktor se pridobi tako, da se od faktorja določenega v skladu s 4. členom Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka ugotovljene-ga glede na skupno število javnih uslužbencev obeh notranjih organizacijskih enot, odšteje faktor, na podlagi katerega se določi C010     0     1     
H120     osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil     nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča     /     (1) osnova za obračun prispevkov od nadomestil plač tipa H; (2) najnižja osnova za prispevke (144. in 410. člen ZPIZ-2).     razlika do najnižje osnove pri refundiranih nadomestilih; refundira ZZZS     X     1     
C020      dodatek za delovno dobo      dodatki      0,0033      osnovna plača FJU x faktor x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti 25. člen ZSPJS 1. člen ZSPJS-R 10. t. 6. člena ZJU 35. člen KPJS      % od osnovne plače za obračun      1      1     

/ – faktor ni določen

A 1 – stolpec upoštevanja vrst izplačil v osnovah za nadomestili Z120 in Z124

2 = upošteva se izračunana vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

1 = upošteva se vrednost vrste izplačila, kot če bi delal polni delovni čas

0 = upošteva se izračunana višina izplačane vrednosti vrste izplačila

X = vrednost se ne upošteva

B 1 – stolpec aktivnosti za pošiljanje vrst izplačil v informacijski sistem ISPAP

1 = aktiven, vrsta izplačila se ločeno pošlje v informacijski sistem ISPAP

0 = neaktiven, vrsta izplačila se ne pošlje v informacijski sistem ISPAP

X = vrsta izplačila se ne uporablja več

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016.

V 5. členu se v preglednici prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja vrstica z vrsto izplačila H120 spremeni tako, da pod prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53% doda opomba 10, ki pomeni, da se obračuna, odvede in povrne z refundacijo.

             
                                       
H120      osnova za obračun prispevkov od refundiranih nadomestil      15,50(opombe 5,10)     6,36 (opombe 5,10)     0,14      0,10      8,85 (opombe10)     6,56 (opombe 10)     0,06 (opombe 10,11)     0,10(opombe 10)     0,53(opombe 10)     S(opombe 9)      S1 (opombe 9)     

Novosti sprememb in dopolnitev uredbe – Uradni list 69/2016:

V 2. členu uredbe se spremenijo ali dodajajo naslednji pomeni izrazov:

C1 je nov pokazatelj, ki določa, se izraz uporabi pri obračunu plače za delo v Sloveniji in za obračun plače za delo v tujini. Tako pokazatelj (v uredbi je uporabljen izraz indikator) v stolpcu C1, ki ima vrednost 1 pomeni, da se izraz uporabi v obračunu plače za delo v Sloveniji, vrednost 2 pa, da se izraz uporablja za obračun plače za telo v tujini. Izrazi, ki so potrebni le pri obračnu plače in imajo torej samo oznako 2, pa so v Uredbo dodani na novo. To so Z062, Z063, Z126, Z164, Z372, Z373 in Z606.

Uredba velja od 12.11.2016. Izrazi se začnejo uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2017.

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016, spremenjeni 19. člen se uporablja pri obračunu plač za mesec januar 2016:

Prvi stavek 8. odstavka 19. člena se po novem glasi: Ker pripada javnemu uslužbencu v skladu z zakonom minimalna plača za opravljeno delo v polnem delovnem času, se pri vrstah izplačil tipa C upoštevajo le tisti dodatki, ki se obračunajo in izplačajo za polni delovni čas, pri čemer se upoštevajo tudi spremenljivi dodatki (dodatki pod posebnimi pogoji dela v rednem delovnem času), razen dodatka za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik.«

Uradni list RS, št. 3/2016 z dne 18. 1. 2016 vsebuje Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki začne veljati 19. 1. 2016.

20. člen, ki ureja sestavo plače za delo v tujini se po novem glasi

(1) Funkcionarju, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, nacionalnemu predstavniku, namestniku in pomočniku nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini, in javnemu uslužbencu, napotenemu na delo v tujino, se izračuna osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470) v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami, ter notranjim aktom Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.

(2) Dodatki za delo v tujini (tip izplačil R), povračila in nadomestila funkcionarjev, ki jim miruje funkcija v skladu z zakonom, nacionalnega predstavnika, namestnika in pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu za čas, ko funkcijo opravljajo v tujini, in javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujino (tip izplačil S), so določeni v Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (v nadaljnjem besedilu: PJUDT), Uredbi o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljnjem besedilu: OKO), in notranjem aktu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.«

Spremembe, zaradi katerih je uredba spremenjena, so:

Ločeno pošiljanje v ISPAP

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi v 17. členu opredeljuje, da so uporabniki proračuna dolžni posredovati AJPES podatke o višini izplačanih sredstev za regres za prehrano I010, nadomestilo za ločeno življenje I070 (stroški stanovanja), I071 (stroški prevoza), povračilo stroškov prevoza na delo in z dela I020 (kilometrina), I030 (mesečna vozovnica), I050 (dnevna vozovnica), jubilejno nagrado J020 (10 let) , J030 (20 let), J040 (30 let), J043 (10 let za člane sindikata), J045 (20 let za člane sindikata), J047 (30 let za člane sindikata), solidarnostno pomoč J080, J084 (za člane sindikata) J086 (solidarnostna pomoč ob smrti za člane sindikata), terenski dodatek (I100). Enaka je sprememba pri plači za delo v tujini, in sicer za povračilo stroškov za prevoz na delo v kraju službovanja (S110), povračilo stroškov prehrane med delom (S130) in regres za letni dopust (S140). Tem vrstam izplačila se v stolpcu B1 vrednost ”0” nadomesti z vrednostjo ”1”, kar pomeni, da se vrsta izplačila ločeno pošlje v informacijski sistem ISPAP.

D060

Zakon o visokem šolstvu v 63. členu določa, da se dodatna tedenska pedagoška obveznost obračuna enako kot neposredna pedagoška obveznost, kar pomeni, da se ta izplačuje skozi vse leto. Sprememba je potrebna pri šifri D060, na podlagi pojasnila MIZŠ, da neposredna pedagoška obveznost ne pomeni samo ”dejansko neposredno predavanje”, ampak da sem sodijo razne oblike pedagoške obveznosti, ki jih določi rektor in da so na podlagi programa znanstveno-izobraževalnega dela za vsako leto posebej opredeljene. Nova vrednost faktorja ”2” velja le za vrsto izplačila D060, in sicer, da se to izplačilo upošteva v osnovi za nadomestilo tekočega meseca kot izplačilo, ki ga visokošolski učitelji prejmejo vedno v vseh mesecih pedagoškega leta, v kolikor je to v skladu z 63. členom ZVis in 92. členom KPVIZ.

Nova šifra vrste izplačil G089

Zaradi 84. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki določa, da nadomestilo plače zaradi poškodbe, ki jo utrpi policist na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj ali na službeni poti, znaša 100 odstotkov, pri čemer krije razliko delodajalec (tudi tisto, ki jo zdravstveno zavarovanje ne krije), je dodana nova šifra vrste izplačil G089.

Nova šifra J064

ZDR-1 predpisuje pri pogodbah, ki so sklenjene za določen čas (sklenjene od uveljavitve ZDR-1 naprej), razen, kadar ne