Danes je 26.1.2022

Input:

Odgovori na vprašanja glede ugotavljanja poslovnega izida

13.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.103 Odgovori na vprašanja glede ugotavljanja poslovnega izida

Avtorji založbe

Prvič odkar delam v računovodstvu (osnovna šola) moram knjižiti izgubo. V celoti bo krita iz presežka preteklih let. Prosim če mi posredujete pravilno knjiženje, ker je nisem še knjižila, da bo pravilno. Kako naj to prenašam preko kontov R8, da bo prav speljano. Ali je tako pravilno? Presežek preteklih let smo bi uporabili v taki višini, da bi točno pokril izgubo leta 2020. Knjiženje sem pripravila tako:

Zap. Št Naziv konta in opis knjiženja Označba konta V breme EUR V dobro EUR 
1. Prenos prejemkov in prihodkov 2020 790000 2.507.909,65  
2. Prenos izdatkov in odhodov 2020 490000  2.545.688,36 
3. Ugotovitev rezultata (izguba) 800000 37.778,71  
4. Prenos presežkov iz preteklih let za pokrivanje izgube 2020 985000 37.778,74  
  800000  37.778,74 

Presežek odhodkov nad prihodki se krije v breme presežkov preteklih let oziroma v skladu z odločitvijo ustanovitelja uporabnika / z ustanovitvenim aktom uporabnika. Presežek prihodkov iz preteklih let za pokrivanje presežka odhodkov tekočega leta se evidentira tako, kot ste že sami napisali knjižbo: v breme 985 in v dobro 800.

Pravilno je, da niste izvedli knjižbe na konto 986, kajti gre za kumulativno stanje in v kolikor javni zavod kumulativno izkazuje presežek prihodkov, ima izkazano stanje na kontu 985, v kolikor pa kumulativno izkazuje presežek odhodov, mora izkazati stanje na kontu 986. Izkazovanje obeh stanj hkrati ni ustrezno. Ker boste vi s knjižbo 985 v breme ravno pokrili izgubo, boste imeli v bilanci stanja na dan 31.12. stanje 0 EUR.

Polona Gostan

Preizkušeni računovodja javnega sektorja in preizkušeni državni notranji revizor

Prosila bi za mnenje, glede knjiženja davka od dohodkov pravnih oseb. Ali je pravilno knjiženje 465/23?

Pravilno knjiženje davka od dohodka pravnih oseb je preko konto razreda 8, in sicer:

  • Obveznost za davek: 803/805 in prenos med obveznost 805/2304

Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek

Popravila sem DDPO za leto 2019 in ugotovila, da ima zavod obveznost za DDPO za navedeno leto. Ob prvi oddaji obračuna te obveznosti ni bilo. Obrazec bom oddala te dni in plačala davek ter obresti. Gre za odhodek preteklih let, ali je prav, da ga knjižim na odhodke