Danes je 5.3.2021

Input:

Odpovedni roki (ZDR-1)

26.4.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

1.2.12.4.2.2 Odpovedni roki (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček

b) Odpovedni roki

93. člen

(odpovedni roki)

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom.

V primeru redne odpovedi (delodajalca ali delavca) pogodba o zaposlitvi ne preneha takoj po vročitvi odpovedi, ampak šele po izteku odpovednega roka. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po tem, ko je bila nasprotni stranki vročena odpoved.

Minimalno dolžino odpovednega roka določa ZDR-1 (v 94. členu, pa tudi v 104., 105. in 107. členu), če pa je s kolektivno pogodbo (na katerikoli ravni) ali s pogodbo o zaposlitvi dogovorjen daljši odpovedni rok, morata pogodbeni stranki upoštevati ta rok.

V času odpovednega roka delavec praviloma opravlja delo, po dogovoru z delodajalcem izrablja letni dopust, če potrebe po delu ni več (praviloma v primeru odpovedi iz poslovnega razloga), pa je delavec upravičen do nadomestila plače v višini 100 % povprečne plače delavca iz zadnjih treh mesecev.

Odpovedni rok je v primeru, da odpoved poda delodajalec, namenjen predvsem temu, da si delavec išče novo zaposlitev, zato mu je delodajalec dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela (v skladu z 97. členom ZDR-1). V primeru, da poda odpoved delavec, delodajalec v času odpovednega roka izpelje postopek zaposlitve novega delavca, dosedanji delavec pa dokonča posle in uvede novega delavca.

94. člen

(minimalni odpovedni roki)

(1) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.

(2) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:

  • do enega leta zaposlitve pri