Danes je 22.9.2020

Input:

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - merjenje opredmetenih osnovnih sredstev

5.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.4 Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - merjenje opredmetenih osnovnih sredstev

Fenja Borštnar

OOS se pri začetnem pripoznavanju izmerijo v skladu s 7. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov (5842/2003 Ur.l.RS).

NABAVNA VREDNOSTI OB NAKUPU OPREME

Oprema pridobljena z nakupom se ovrednoti po nabavni vrednosti (NV), ki jo sestavljajo:

- nakupna cena sredstva,

- uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter

- stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve.

Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki se ne povrne.

Primeri stroškov nakupa in usposobitve sredstva za uporabo, ki se vštevajo v nabavno vrednost pri gradnji in dograditvi stavb in gradbenih objektov:

- stroški priprave zemljišča za graditev, ki obsegajo stroške odstranitve obstoječih objektov in naprav, odvoza materiala in stroške izkopa, poravnanja, nasipavanja, nivelacije, osušitve zemljišča, ter zavarovanja zemljišča in podobni stroški,

- stroški opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami, oziroma stroški za priključke na energetsko, toplotno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje,

- stroški ureditve okolice gradbenega objekta (ureditve okolice, zelenice, okrasno drevje, ograje in druge podobne vrste).

V nabavno vrednost zgradbe oz. gradbenega objekta štejemo tudi stroške vgrajenega pohištva (okna, vrata, panoramske stene, zimski vrtovi in podobno ) in opreme (kotlovnica, grelniki, hidroforji/vodne črpalke, dvigala, prezračevalne