Danes je 9.8.2020

Input:

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - pripoznavanje

5.12.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.3.2.2 Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) – pripoznavanje

Fenja Borštnar

Opredmeteno osnovno sredstvo (OOS) se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna, če (SRS20161.7.):

- je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in

- je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti.

Oprema se na začetku ovrednoti po izvirni vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost. Od načina pridobitve je odvisno, kako se nabavna vrednost določi na začetku.

OOS se pri začetnem pripoznavanju izmerijo v skladu s 7. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.

NABAVNA VREDNOSTI OB NAKUPU OPREME

Oprema pridobljena z nakupom se ovrednoti po nabavni vrednosti (NV), ki jo sestavljajo:

- nakupna cena sredstva,

- uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter

- stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve.

Med nevračljive nakupne dajatve se všteje tudi tisti davek na dodano vrednost, ki