Danes je 15.7.2024

Input:

Plačna lista (1. del)

1.7.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

4.1.1.1 Plačna lista (1. del)

Polona Gostan, uni. dipl. ekon.

Krovni zakon, ki ureja plačni sistem v javnem sektorju, je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18.

ZSPJS ureja predvsem sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače.

Glede na 40. člen ZSPJS vsi izplačevalci plač obračunavajo in izplačujejo plače na podlagi enotne metodologije in obrazcev, ki so predpisani z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uredba), Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19, 78/19, 157/20, 191/20, 13/21, 101/21, 122/21, 145/21, 194/21 in 15/22). (487/2009 Ur.l.RS)

Uredba podrobneje določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in velja za vse uporabnike proračunov, kot jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02) (5611/2002 Ur.l.RS)

V prilogi št. 1 Uredbe je navedena oblika in struktura plačilne liste (plačilna lista 1), ki je predmet podrobnejšega opisa v tokratnem članku, ki ga bomo razdelili na naslednje sestavne dele:

  1. podatke v glavi plačilne liste,
  2. opredelitev obdobja obračuna,
  3. podatki v uvodnem delu plačilne liste, ( do sem 1. del)
  4. podatki obračuna za navedeno obdobje, (od sem 2. del)
  5. povračila in odtegljaji,
  6. prispevki in davki.

V tem članku bomo