Danes je 29.11.2020

Input:

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2016

8.7.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

5.7 Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2016

Evgenija Javornik


Polletno poročilo po ZJF

63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Neposredni uporabniki proračuna, v skladu z navodili ministrstva, poročajo o izvrševanju proračuna po načelu denarnega toka – računovodski izkazi drugih uporabnikov.

Za posredne uporabnike državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ je v 64. členu Zakona o javnih financah določeno, da morajo poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, o prejemkih in izdatkih, stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev, na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance.

Polletno poročilo po ZIPRS1617

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljnjem besedilu ZIPRS1617) v 64. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

Na podlagi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov UJP vodi register Posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov, to je za pravne osebe (v nadaljevanju PPU):

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

ZIPRS1617 (enako kot pred njim ZIPRS1415) ne opredeljuje smiselne uporabe letnih poročil pri pripravi polletnega poročila, prav tako ne določa, ali je osnova za poročanje računovodski izkaz Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka, konti 76, 46) ali je osnova Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

ZIPRS1617 določa v 3. odstavku 64. člena, če iz ocene realizacije finančnega načrta izhaja, da bo PPU ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki (po denarnem toku), mora odgovorna oseba PPU polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.

Primera računovodskih izkazov, s katerimi se ugotavlja presežek odhodkov nad prihodki sta le:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – podatek v (Oznaka AOP 486) (437-401): III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov (občine, NPU) – podatek v (Oznaka AOP 928) (221-101): III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Za posredne uporabnike – PPU je v Izkazu prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov podatek v Oznaka AOP 888: Presežek prihodkov in v AOP 889: Presežek odhodkov.

Tudi to potrjuje upoštevanje ZJF pri poročanju za polletje le po načelu denarnega toka.

ZIPRS1617 ne določa obveznosti potrditve polletnega poročila, pač pa PPU nalaga obveznost priprave in posredovanja polletnega poročila ter morebitnega sanacijskega načrta pristojnim ministrstvom in občinam, ustanoviteljem, financerjem.

Odgovorna oseba PPU je predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje.

PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) v 60. členu določa pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine mora posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov (2. in 3. odstavek 60. člena ZIPRS1617). Predstojnik posrednega uporabnika proračuna mora svoj finančni načrt oziroma spremembe finančnega načrta pripraviti skladno s prejetimi izhodišči.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 60. člena.

Posredni uporabniki občinskih proračunov morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje občinski upravi najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 60. člena.

V nadaljevanju podajamo preglednico za pripravo finančnega načrta in polletnega poročila po 60. členu in 64. členu ZIPRS1617, kot je določeno: