Danes je 31.7.2021

Input:

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019

1.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.7 Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019

Evgenija Javornik

Polletno poročilo po ZJF

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18;), 63. člen ZJF, določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Neposredni uporabniki proračuna, v skladu z navodili ministrstva, poročajo o izvrševanju proračuna po načelu denarnega toka – računovodski izkazi drugih uporabnikov.

Za posredne uporabnike državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ je v 64. členu ZJF določeno, da morajo poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, o prejemkih in izdatkih, stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev, na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance.

Polletno poročilo po ZIPRS1819

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, v nadaljnjem besedilu ZIPRS1819) v 62. členu ZIPRS1819 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

Na podlagi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (2247/2003 Ur.l.RS) UJP vodi register Posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov, to je za pravne osebe (v nadaljevanju PPU):

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

ZIPRS1819 (enako kot pred njim ZIPRS1718) ne opredeljuje smiselne uporabe letnih poročil pri pripravi polletnega poročila, prav tako ne določa, ali je osnova za poročanje računovodski izkaz Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka, konti skupine 76 in skupine 46) ali je osnova Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. ZIPRS1819 določa, da se v polletnem poročilu poroča o realizaciji finančnega načrta in o oceni realizacije finančnega načrta do konca leta.

3. odstavek 62. člena ZIPRS1819 določa, če iz ocene realizacije finančnega načrta izhaja, da bo PPU ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki (po denarnem toku), mora odgovorna oseba PPU polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.

Primera računovodskih izkazov, s katerimi se ugotavlja presežek odhodkov nad prihodki oziroma presežek prihodkov nad odhodki iz evidenčnih kontov denarnega toka, sta le:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – podatek v (Oznaka AOP 486): III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI in v (Oznaka AOP 485): III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov (občine, NPU) – podatek v (Oznaka AOP 928): III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI in v (Oznaka AOP 927): III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Za posredne uporabnike (določene uporabnike proračuna) je v Izkazu prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov podatek v Oznaka AOP 888: Presežek prihodkov in v AOP 889: Presežek odhodkov, ki se ugotavlja po datumu nastanka poslovnega dogodka in je njihov temeljni poslovni izid.

ZIPRS1819 ter upoštevanje ZJF pri poročanju za polletje določa poročanje le po načelu denarnega toka. Tudi fiskalno pravilo (ZFisP) ter ZIPRS1819, ki posega na računovodsko obravnavo presežka prihodkov nad odhodki, se izračuna le po načelu denarnega toka.

ZIPRS1819 ne določa obveznosti potrditve polletnega poročila, pač pa PPU nalaga obveznost priprave in posredovanja polletnega poročila ter morebitnega sanacijskega načrta pristojnim ministrstvom in občinam, ustanoviteljem, financerjem.

Odgovorna oseba PPU je predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje.

PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, v 58. členu ZIPRS1819 določa pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna. Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine mora posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov (2. in 3. odstavek 58. člena ZIPRS1819). Predstojnik posrednega uporabnika proračuna mora svoj finančni načrt oziroma spremembe finančnega načrta pripraviti skladno s prejetimi izhodišči.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 58. člena ZIPRS1819.

Posredni uporabniki občinskih proračunov morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje občinski upravi najkasneje v 30 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 58. člena ZIPRS1819.

V nadaljevanju podajamo preglednico za pripravo finančnega načrta in polletnega poročila po 58. členu ZIPRS1819 in 62. členu ZIPRS1819, kot je določeno: