Danes je 31.7.2021

Input:

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020

15.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

5.7 Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020

Evgenija Javornik

Polletno poročilo po ZJF in ZIPRS

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18;), 63. člen ZJF, določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Neposredni uporabniki proračuna, v skladu z navodili ministrstva, poročajo o izvrševanju proračuna po načelu denarnega toka – računovodski izkazi drugih uporabnikov.

Za posredne uporabnike državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ je v 64. členu ZJF določeno, da morajo poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, o prejemkih in izdatkih, stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev, na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance.

ZJF ne določa poročanja o izvrševanju finančnih načrtov posrednih uporabnikov občinskega proračuna.

Polletno poročilo po ZIPRS2021

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20, v nadaljnjem besedilu ZIPRS2021) v 62. členu ZIPRS2021 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 31. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

Na podlagi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (2247/2003 Ur.l.RS) UJP vodi register Posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov, to je za pravne osebe (v nadaljevanju PPU):

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

ZIPRS2021 ne opredeljuje smiselne uporabe računovodskih izkazov iz letnih poročil pri pripravi polletnega poročila, prav tako ne določa, ali je osnova za poročanje računovodski Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka, konti skupine 76 in skupine 46) ali je osnova Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

ZIPRS2021 določa, da se v polletnem poročilu poroča o realizaciji finančnega načrta in o oceni realizacije finančnega načrta do konca leta.

3. odstavek 62. člena ZIPRS2021 določa, če iz ocene realizacije finančnega načrta izhaja, da bo PPU ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki (po denarnem toku), mora odgovorna oseba PPU polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.

4. odstavek 62. člena ZIPRS2021 določa, da je odgovorna oseba posrednega uporabnika predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje.

Primera računovodskih izkazov, s katerimi se ugotavlja presežek odhodkov nad prihodki oziroma presežek prihodkov nad odhodki iz evidenčnih kontov denarnega toka, sta le:

- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – rezultat izkaza je: ali presežek odhodkov nad prihodki ali presežek prihodkov nad odhodki,

- IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV (občine, NPU) – rezultat izkaza je: ali presežek odhodkov nad prihodki ali presežek prihodkov nad odhodki,

Za posredne uporabnike (določene uporabnike proračuna ali PPU) je v Izkazu prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov podatek v Oznaka AOP 888: Presežek prihodkov in v AOP 889: Presežek odhodkov, ki se ugotavlja po datumu nastanka poslovnega dogodka in je njihov temeljni poslovni izid.

ZIPRS2021 ter upoštevanje ZJF pri polletnem poročanju določa le poročanje po načelu denarnega toka. Tudi fiskalno pravilo (ZFisP) ter določbe ZJF, ki posegata na računovodsko obravnavo presežka prihodkov nad odhodki izhajata le iz podatkov po načelu denarnega toka.

ZIPRS2021 ne določa obveznosti potrditve polletnega poročila, pač pa PPU nalaga obveznost priprave in posredovanja polletnega poročila ter morebitnega sanacijskega načrta pristojnim ministrstvom in občinam, ustanoviteljem, financerjem.

Odgovorna oseba PPU je predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje.

Glede na pristojnosti odgovorne osebe PPU in interne akte pa v določenih primerih polletno poročilo obravnava tudi svet zavoda – PPU.

PRIPRAVA FINANČNEGA NAČRTA

V 58. členu ZIPRS2021 določa pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna (v 59. členu za ZPIZ in ZZZS). Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države ali občine mora posrednim uporabnikom proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov (2. in 3. odstavek 58. člena ZIPRS2021). Predstojnik posrednega uporabnika proračuna mora svoj finančni načrt oziroma spremembe finančnega načrta pripraviti skladno s prejetimi izhodišči.

Posredni uporabniki državnega proračuna morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje pristojnemu ministrstvu najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 58. člena ZIPRS2021.

Posredni uporabniki občinskih proračunov morajo sprejete finančne načrte in programe dela posredovati v soglasje občinski upravi najkasneje v 45 dneh po prejemu izhodišč iz 2. oziroma 3. odstavka 58. člena ZIPRS2021.

V nadaljevanju podajamo preglednico za pripravo finančnega načrta in polletnega poročila po 58., 59. členu ZIPRS2021 in 62. členu ZIPRS2021, kot je določeno:

Priprava finančnih načrtov/poročila o delu   Posredovati sprejete finančne načrte in programe dela   Posredovati polletno poročilo o delu   
posredni uporabniki državnega proračuna    v soglasje pristojnemu ministrstvu    pristojnemu ministrstvu    
posredni uporabniki občinskih proračunov, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračuna države    v soglasje občinski upravi/županu    občinski upravi/županu    
posredni uporabniki, ki se financirajo iz ZZZS, ustanovitelj je država    v soglasje pristojnemu ministrstvu    pristojnemu ministrstvu    
posredni uporabniki, ki se financirajo iz ZZZS, ustanovitelj je občina    v soglasje občinski upravi/županu    občinski upravi/županu    
posredni uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračunov občin    v soglasje občinski upravi/županu    občinski upravi/županu    

SPREMEMBA PRI IZKAZOVANJU PRIHODKOV OD NAJEMNIN V FINANČNEM NAČRTU 2020

Sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 80/19) določa, da se obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A), nadomesti z novim obrazcem, ki je že veljal za zaključni račun leta 2019.

Spremembe so za FN 2020 naslednje:

B.DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (AOP 420)

7103 - Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

ZJF določa: Kupnina od prodaje premoženja in najemnina (uporabnina) od oddaje stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna države oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Praviloma PPU niso lastniki premoženja in ne izkazujejo prihodkov v