Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2016

8.7.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

5.7 Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2016

Evgenija Javornik


Polletno poročilo po ZJF

63. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Neposredni uporabniki proračuna, v skladu z navodili ministrstva, poročajo o izvrševanju proračuna po načelu denarnega toka – računovodski izkazi drugih uporabnikov.

Za posredne uporabnike državnega proračuna, ZZZS in ZPIZ je v 64. členu Zakona o javnih financah določeno, da morajo poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, o prejemkih in izdatkih, stanju na računih in naložbah prostih denarnih sredstev, na način in v rokih, ki jih določi minister, pristojen za finance.

Polletno poročilo po ZIPRS1617

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljnjem besedilu ZIPRS1617) v 64. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ najkasneje do 15. avgusta tekočega leta, pristojnemu ministrstvu oziroma županu posredovati polletno poročilo.

Na podlagi Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov UJP vodi register Posrednih uporabnikov državnega ali občinskih proračunov, to je za pravne osebe (v nadaljevanju PPU):

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad, katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občina,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih virov,

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki, samoupravne narodnostne skupnosti in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

ZIPRS1617 (enako kot pred njim ZIPRS1415) ne opredeljuje smiselne uporabe letnih poročil pri pripravi polletnega poročila, prav tako ne določa, ali je osnova za poročanje računovodski izkaz Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (po načelu nastanka poslovnega dogodka, konti 76, 46) ali je osnova Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

ZIPRS1617 določa v 3. odstavku 64. člena, če iz ocene realizacije finančnega načrta izhaja, da bo PPU ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki (po denarnem toku), mora odgovorna oseba PPU polletnemu poročilu predložiti tudi sanacijski načrt, ki vsebuje ukrepe, s katerimi se finančni načrt posrednega uporabnika izravna do konca tekočega leta.

Primera računovodskih izkazov, s katerimi se ugotavlja presežek odhodkov nad prihodki sta le:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih