Danes je 28.9.2020

Input:

Pomembna novost pri izdelavi letnega poročila za javne zavode za leto 2019

21.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.02.1.2 Pomembna novost pri izdelavi letnega poročila za javne zavode za leto 2019

Evgenija Javornik, državna revizorka, Revidera d.o.o.

V poročilu je treba prikazati tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, primerjavo realiziranega poslovanja za leto 2019 s preteklim letom 2018 in primerjavo z načrtovanim finančnim načrtom za tekoče leto (2019).

Podati je potrebno pojasnila o odstopanjih.

V tabelah Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikažemo:

- realizacija 2018,

- realizacija 2019,

- finančni načrt 2019,

- indeks 2019/2018,

- indeks 2019/FN 2019

V računovodskem poročilu je podana analiza odhodkov in prihodkov po načelu denarnega toka.

Tabele v poročilu naj vključujejo podatke za realizacijo preteklega leta (2018) ter podatke za realizacijo tekočega leta (2019).

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2019 (v evrih, brez centov)

Členitev konta  NAZIV KONTA  Oznaka za AOP     INDEKS  
   realizacija 2019  realizacija 2018  2019/2018  
1  2  3  4  5  6 (4:5)  
 I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)   401     
 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)   402     

POMEMBNA NOVOST

Zadnja sprememba Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 80/19) določa, da se obrazec izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, ki je Priloga 3/A, nadomesti z novim obrazcem, ki že velja za zaključni račun leta 2019. Novosti v tem obrazcu so spremembe v rubrikah: Pod postavko (B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe se ne sešteva več prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe (oznaka za AOP 421). Dodatno se vštevajo v postavko B, so na novo vključeni v postavkah javne službe: Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja (oznaka za AOP 487), Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov, Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada, Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU (oznake za AOP 488, 489, 490).

Pod postavko 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU pa se ne vštevajo več postavke Prihodki od