Danes je 31.7.2021

Input:

Poročanje o izvrševanju proračuna občine (polletno poročilo) v letu 2021

16.6.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.06.1.2 Poročanje o izvrševanju proračuna občine (polletno poročilo) v letu 2021

Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), v nadaljevanju ZJF, določa sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoženjem države in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpiciranje. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno (1. člen ZJF).

V okviru priprave proračuna župan pripravi in predloži občinskemu svetu (13. člen ZJF):

1. predlog proračuna občine z obrazložitvami;

2. predlog letnega programa razpolaganja s kapitalskimi naložbami občine;

3. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvedbo predloga proračuna občine.

Sestavni del obrazložitve predloga proračuna občine je tudi kadrovski načrt. Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov (10. člen ZJF).

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

1. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in

2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

Izvrševanje proračuna se začne z uveljavitvijo proračuna in traja do konca proračunskega leta. O izvrševanju proračuna med letom se poroča v polletnem poročilu oziroma v poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto v obdobju od januarja do junija. Ob koncu proračunskega leta se pripravi