Danes je 12.12.2019
Input:

Povečan obseg dela

25.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.11 Povečan obseg dela

Breda Koren

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS, glejte 22.e člen ZSPJS) javnemu uslužbencu lahko izplača za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela za opravljeno delo v posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje nalog uporabnika proračuna.

Podlaga za delo je pisni dogovor med javnim uslužbencem in predstojnikom oziroma