Danes je 5.3.2021

Input:

Pravilnik o opravljanju dela na domu (vzorec)

17.3.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.28 Pravilnik o opravljanju dela na domu (vzorec)

Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v wordu

.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19), je družba [vstaviti naziv družbe], ki jo zastopa [vstaviti ime in priimek ter naziv osebe, pooblaščene za zastopanje družbe] dne [vstaviti datum] sprejela naslednji

PRAVILNIK O OPRAVLJANJU DELA NA DOMU

Uvodne določbe

1. člen

S Pravilnikom o opravljanju dela na domu (v nadaljevanju: Pravilnik) se opredeljuje pojem dela na domu, način opravljanja dela na domu, delovna mesta v družbi, ki so primerna za opravljanje dela na domu, delovni čas v času opravljanja dela na domu ter pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v družbi v času opravljanja dela na domu.

2. člen

Pojem in cilji

Delo na domu zaposlenim v družbi omogoča lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter jim omogoča prostorsko prožnost delovnega mesta in fleksibilnejšo obliko opravljanja dela.

Kot delo na domu po tem pravilniku se šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih prostorov delodajalca ter sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.

Kot delo na domu se šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije ter sodi v dejavnost delodajalca ali je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca.

[Opomba 1: gre za definicijo dela na domu po prvem in drugem odstavku 68. Člena ZDR-1. Opredelitev dovoljenega dela na domu lahko glede na potrebe družbe tudi ustrezno spremenite – npr. kot delo na domu se šteje občasno opravljanje določene delovne naloge na domu na podlagi vsakokratnega dovoljenja / odobritve / soglasja pristojne osebe ali delodajalca.]

3. člen

Delo na domu je z namenom omogočanja lažjega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter drugih ciljev iz prvega odstavka 2. Člena Pravilnika omogočeno zaposlenim na določenih delovnih mestih s tem Pravilnikom, ki imajo možnost opravljanja dela na domu opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi, in sicer po vsakokratnem dogovoru med delavcem in delodajalcem in predhodni odobritvi.

[Opomba 2: ustrezno prilagodite glede na to, ali se zahteva dogovor med delavcem in delodajalcem oz. med delavcem in določeno osebo pri delodajalcu, npr. delavcu neposredno nadrejenim, ipd.]

Določbe tega Pravilnika se glede pravic, obveznosti in odgovornosti delava smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko je zaradi naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje, ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, delavcu skladno s 169. Členom ZDR-1 odrejeno začasno opravljanje dela na domu.

4. člen

Delovna mesta

Delo na domu lahko po vsakokratnem dogovoru opravljajo zaposleni na delovnih mestih, ki so primerna za opravljanje dela na domu in na katerih zaposleni opravljajo dela in naloge, ki sodijo v dejavnost delodajalca in so potrebna za opravljanje dejavnosti delodajalca.

Delo na domu lahko opravljajo zaposleni na naslednjih delovnih mestih, opredeljenih v Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji:

  • - [vstavite delovna mesta, na katerih je dovoljeno opravljanje dela na domu],
  • - […],
  • - […].

[Opomba 3: ocena tveganja mora za opredeljena delovna mesta upoštevati tudi tveganja pri opravljanju del in nalog na domu. V nekaterih