Danes je 26.10.2020

Input:

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 - popr.)

11.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.2.3.5 Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, št. 76/20 in 82/20 – popr.)

Gordana Gliha, Peter Kocjančič

Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države in občin zajema združitev vsebin, ki so bile do sedaj razpršene v devetih različnih pravilnikih. Z združitvijo v en skupen pravilnik je to področje bolj sistematično in pregledno urejeno, hkrati pa pravilnik vpeljuje tudi dolgo pričakovane novosti na področju upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občin kot tudi znotraj sistema EZR države.

Sistem enotnih zakladniških računov je bil vzpostavljen v letu 2002 z reformo plačilnega prometa. Takrat so se računi proračunskih uporabnikov iz APP prenesli na Upravo RS za javna plačila kot podračuni znotraj sistema EZR. Sistem EZR se je vzpostavil na ravni države oziroma na ravni posamezne občine. V posamezni sistem EZR so vključeni upravljavec sredstev sistema EZR in imetniki podračunov posameznega sistema EZR. Posamezni sistem EZR ima pri Banki Slovenije odprt enotni zakladniški račun, ki ima vlogo skupnega transakcijskega računa vseh imetnikov podračunov, ki so vključeni v posamezni sistem EZR. Sistem enotnega upravljanja daje imetnikom podračunov pravico do pridobivanja posojil od upravljavca sredstev sistema EZR pod pogoji, ki jih opredeljuje ta pravilnik. Upravljavec sredstev sistema EZR države je ministrstvo, pristojno za finance, ki upravlja denarna sredstva sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države se registrira pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) s svojo matično številko kot del ministrstva, pristojnega za finance. Upravljavec sredstev sistema EZR občine je za finance pristojen organ občinske uprave. Upravljavec sredstev sistema EZR občine se registrira pri UJP s svojo matično številko kot del občinske uprave. Upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine opravlja vse transakcije, povezane z upravljanjem posameznega sistema EZR prek zakladniškega podračuna, kateri je vključen v posamezni sistem EZR. Zakladniški podračun se ne uporablja za izvrševanje proračuna oziroma izvajanje finančnih načrtov imetnikov podračunov.

Imetniki podračunov samostojno upravljajo svoja prosta denarna sredstva, pri čemer morajo spoštovati načela varnosti, likvidnosti in donosnosti. Prosta denarna sredstva nalagajo v skladu s tem pravilnikom ter predpisi in akti, ki urejajo upravljanje za posameznega imetnika podračuna, in sicer:

- Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR države, prosta denarna sredstva nalagajo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države. Pri nalaganju prostih denarnih sredstev izven sistema EZR države so samostojni do skupnega obsega naložb v višini 200.000 evrov (do uveljavitve novega pravilnika je bila ta meja postavljena na znesku 50.000 evrov). Prosta denarna sredstva, katerih znesek je enak ali višji od 200.000 evrov, morajo najprej ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR države. Upravljavec sredstev sistema EZR države lahko zaradi upravljanja likvidnosti sistema EZR države pozove imetnike podračunov, ki so vključeni v sistem EZR države, da mu ponudijo prosta denarna sredstva pred nalaganjem izven sistema v zneskih do višine 200.000 evrov.

- Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR občine, morajo pred nalaganjem prostih denarnih sredstev izven sistema EZR občine in v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, sredstva najprej ponuditi upravljavcu sredstev sistema EZR občine. Če jih ta ne potrebuje za upravljanje likvidnosti sistema EZR občine, lahko imetniki podračunov prosta denarna sredstva naložijo izven sistema EZR občine.

- Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem EZR države, nimajo omejitev višine zneska nalaganja pri naložbah v dolžniške vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija.

- V primeru neupoštevanja navedenih omejitev lahko upravljavec sredstev sistema EZR države oziroma občine o tem obvesti pristojno ministrstvo oziroma župana.

Pri navedenem velja izjema, če gre za primer pologa depozita pri poslovni banki ali hranilnici zaradi pridobitve bančne garancije imetnik podračuna, ki je vključen v sistem EZR države oziroma občine, o tem obvesti upravljavca sredstev sistema EZR države oziroma občine.

Imetniki podračunov, ki so vključeni v sistem