Danes je 9.8.2020

Input:

Premeščanje zaposlenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K

21.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.13 Premeščanje zaposlenih na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester na podlagi 38. člena ZZDej-K

Breda Koren

Z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti – ZZDej-K (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017; v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K) je urejeno priznavanje z delom pridobljenih kompetenc srednjih medicinskih sester in medicinskih tehnikov (v nadaljnjem besedilu: medicinske sestre), ki že več kot desetletje opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, čeprav so formalno na delovnem mestu srednje medicinske sestre in imajo srednjo strokovno izobrazbo na področju zdravstvene nege. Iz obrazložitve ZZDej-K izhaja, da je s tem določen sistematični način razdelitve kompetenc in opravil med diplomiranimi medicinskimi sestrami in srednjimi medicinskimi sestrami, kar pomeni, da je bila v prakso implementirana Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij v delu, ki se nanaša na poklicne kvalifikacije medicinskih sester. Čeprav je bila navedena Direktiva prenesena v pravni red že leta 2004, 64. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti ni uredil statusa in položaja takrat zaposlenih medicinskih sester s srednjo strokovno izobrazbo.

Tako je v 38. členu ZZDej-K (v prehodnih in končnih določbah) določen način priznavanja kompetenc srednjih medicinskih sester za opravljanje dela na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre, za katere se zahteva visoka izobrazba, pri čemer so srednje medicinske sestre, ki so si kompetence za delo na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre pridobile z delom, razdeljene v tri skupine.

V prvem odstavku 38. člena ZZDej-K so opredeljene medicinske sestre, ki so zaključile izobraževanje po srednješolskem strokovnem izobraževalnem programu zdravstvena nega, v katerega je zadnji vpis potekal v šolskem letu 1980/1981, in so na dan uveljavitve tega zakona v zadnjih 15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajale aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in kompetencami v zdravstvenimi negi iz četrtega odstavka