Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Premoženjska bilanca javnih zavodov

28.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

5.5 Premoženjska bilanca javnih zavodov

Gordana Gliha Peter Kocjančič

1. Uvod

Ustava Republike Slovenije v 146. členu določa, da država in lokalne skupnosti izkazujejo vrednost svojega premoženja s premoženjskimi bilancami. Sestavljanje in predlaganje konsolidirane premoženjske bilance države in občin (v nadaljevanju PB) je določeno v 93. členu Zakona o javnih financah (ZJF). V 29. členu Zakona o računovodstvu (ZR) je določeno, da so podatki v bilanci stanja podlaga za izdelavo premoženjske bilance države. Temeljni podzakonski predpis, ki ureja postopke za pripravo PB in ki je pripravljen na podlagi 93. člena ZJF, je Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (3860/2013 Ur.l.RS). Premoženjske bilance za leto 2017 morajo zavezanci oddati na AJPES v skladu s 67. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819). Predložene podatke proračunski uporabniki potrdijo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, več na spletni strani AJPES - elektronsko podpisovanje. Da bodo podatki PB pravilni in usklajeni, je treba upoštevati 36. člen ZR, ki določa, da morajo PU ob koncu leta obvezno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem. Navedeno se izvaja preko IOP obrazcev. Pri vnosu podatkov premoženjskih bilanc zato ponovno preverite neusklajenosti preteklega leta (tj. obrazec Partnerji povezava Neusklajeni zneski iz preteklega leta).

2. Napotki

Osnovne podatke, ki so potrebni za pripravo konsolidirane premoženjske bilance, pridobimo iz bilance stanja, poslovnih knjig in podrobnih podatkov bruto bilance. Bilanca stanja namreč le v skupni vrednosti prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki ni pobotano. Premoženjska bilanca pa je v bistvu konsolidirana bilanca stanja, kjer se izločijo posamezne terjatve in obveznosti med PU. Konsolidacija se izvaja na način, da je treba za vsako posamično terjatev ali obveznost do PU v obrazcu Partnerji vpisati ločeno vrstico z identifikacijo nasprotne stranke, ki je PU.

Zavezanci za pripravo premoženjske bilance so tisti zavezanci po Zakonu o računovodstvu, ki vodijo poslovne knjige na podlagi enotnega kontnega načrta, ki je predpisan s pravilnikom o EKN. Hkrati velja pravilo, da morajo biti zavezanci navedeni tudi v Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (2247/2003 Ur.l.RS) oziroma v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi Uprava RS za javna plačila (v nadaljevanju UJP). Šifra PU je zelo pomemben podatek, zato je priporočljivo, da se šifranti partnerjev, ki so PU, dopolnijo s šifro PU. Vnos podatkov po partnerjih je možen preko šifre PU, davčne številke, matične številke ali naziva PU, in sicer na način, da se v vnosno polje izpolni katerikoli od navedenih podatkov.

Primeri nekaterih šifer PU, ki jih šole največkrat uporabljajo:

Šifra PU  Naziv  
33308  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT  
69639  CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja  
16187  MINISTRSTVO ZA FINANCE UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA  
38032  ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA  
27758  NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE  

Primer: če je krajevna skupnost občine samostojna prava oseba in zato vpisana v register proračunskih uporabnikov, ki ga vodi UJP, nastopa kot zavezanec za oddajo samostojne premoženjske bilance. Izjema za oddajo premoženjske bilance so skupne občinske uprave, ki premoženjsko bilanco oddajo znotraj sedežne občine.

Zmotno pa je razmišljanje, da lahko PU identificiramo s šifro standardne klasifikacije sektorjev, saj niso vsi proračunski uporabniki uvrščeni v sektor S.13, temveč nekateri sodijo tudi v sektor S.11 (primer: dijaški domovi, domovi upokojencev) ali sektor S.12 (javna agencija za zavarovalni nadzor, javna agencija za trg vrednostnih papirjev). Prav tako se v premoženjsko bilanco ne vključuje tistih subjektov, ki sicer sodijo v sektor S.13, vendar ti niso uvrščeni v seznam oziroma register proračunskih uporabnikov (npr. Združenje občin, Skupnost občin, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Zveza slovenskih glasbenih šol, Skupnost muzejev Slovenije, …).

Vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta oz. PU, za katere se sestavlja premoženjska bilanca, se skladno z 17. členom Pravilnika EKN (5088/2009 Ur.l.RS), uvrščajo na konte skupine 14 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta. To pravilo se nanaša na vse kratkoročne terjatve ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev. Navedeno pravilo pa ne velja zgolj za PB, temveč se morajo po tem pravilu poslovni dogodki glede na nasprotno stranko poslovni dogodki razvrščati že tekom leta v poslovnih knjigah.

Vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta oz. PU, za katere se sestavlja premoženjska bilanca, se skladno z 27. členom Pravilnika EKN, uvrščajo na konte skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. To pravilo se nanaša na vse kratkoročne obveznosti ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve. Navedeno pravilo pa ne velja zgolj za PB, temveč se morajo po tem pravilu izkazovati tekom leta vsi poslovni dogodki, tj. če gre za obveznost do PU, se obveznost izkazuje na kontih skupine 24.

V primeru, da bo med PB in bilanco stanja ugotovljena razlika v izkazovanju podatkov na kontih skupine 14 in 24, bo moral PU podati obrazložitev, zakaj pri vodenju poslovnih knjig ne upošteva določil Pravilnika EKN.

- Na skupinah kontov 14 se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta (tj. do proračunskih uporabnikov). Primer: osnovne šole morajo pri evidentiranju terjatev do drugih OŠ, vrtcev in ministrstva uporabiti konto skupine 14 in ne 12, enako storijo v primeru avansov.

- Na skupinah kontov 24 se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta (tj. do proračunskih uporabnikov). Primer: če ima OŠ ali vrtec obveznost do Cankarjevega doma (za ogled predstave), se ta obveznost izkaže na kontih 24 in ne na kontih skupine 22.

Preplačila terjatev ali obveznosti

Skladno s Pravilnikom o EKN se preplačila obveznosti v poslovnih knjigah obravnavajo kot terjatve. To pomeni, da se preplačila obveznosti ne morejo obravnavati kot “negativne obveznosti“ niti v poslovnih knjigah niti v premoženjski bilanci. Enako velja tudi za preplačila terjatev, ki se v poslovnih knjigah obravnavajo kot obveznosti. Zaradi navedenega vnos negativnih vrednosti na strani obveznosti v premoženjsko bilanco in tudi bilanco stanja ni mogoč, saj že navedeni pravilnik pravi, da se preplačilo obveznosti obravnava kot terjatev in preplačilo terjatev obravnava kot obveznost.

Kvote zaposlovanja invalidov

Pri evidentiranju obveznosti iz naslova kvot zaposlovanja invalidov Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS za področje invalidov, skladno z zakonodajo, redno mesečno objavlja podatke - obveznost prispevka za kvoto ter plačila - na spletni strani https://www.svzinet.si/SVZINetLogin/Login.aspx .

Višino navedene obveznosti iz kvot zaposlovanja invalidov se ne ugotavlja preko informativnega izračuna (ki je objavljena na spletni strani http://www.jpi-sklad.si/skladi/invalidski-sklad/izracun-kvote/ ), temveč kot to predpisuje 8. člen Uredbe o določitvi kvot za zaposlovanje invalidov (827/2014 Ur.l.RS) preko aplikacije SVZI.NET, ki je dostopna na povezavi https://www.svzinet.si/SVZINetLogin/Login.aspx . Za dostop do te aplikacije si morajo PU pridobiti ustrezne pravice (dostop je možen preko digitalnega potrdila). Obveznost iz naslova kvot zaposlovanja invalidov se za leto 2017 izkazuje na kontu 23, kjer se tudi vključuje v pobot (tj. podobno kot obveznosti za RTV prispevek).

Sredstva ERAZMUS

Glede sredstev ERAZMUS je treba upoštevati navodila Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (tj. CEMPIUS).

Dolgoročne terjatve za sredstva Erazmus morajo OŠ vključiti v pobot preko kontov skupine 08 (AOP 019), kratkoročne terjatve za sredstva Erazmus pa se izkažejo na kontu 14. Ali gre za kratkoročno ali dolgoročno terjatev OŠ, je treba uskladiti pri IOP obrazcu.

Zgledi so prikazani spodaj.

Dolgoročne rezervacije

Skladno z določili ZR PU ne smejo vzpostavljati dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali odhodkov oziroma z dolgoročnim razmejevanjem prihodkov v breme sredstev javnih financ. V primeru, da bo PU v obrazec BB pri AOP 089 (Dolgoročne rezervacije) vnesel podatek, bo obvezno moral vpisati tudi obrazložitev vnesenega zneska. V primeru najemnih pogodb je za te namene oblikovan odprt konto v podskupini kontov 922.

Ostali napotki

Pri dolgoročnih terjatvah ali dolgoročnih obveznostih Pravilnik EKN nalaga, da je treba znotraj posamezne skupine kontov zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev ali obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine. Navedeno pomeni, da bo znesek vnesen v obrazec BB lahko višji od njegove razčlenitve po PU v obrazcu Partnerji. Navedeno pomeni, da lahko skupen znesek nekega konta npr. skupine 96 pri javnem zavodu znaša 100.000 evrov, vendar gre od tega zneska le 20.000 evrov v pobot, ker gre za kredit javnega zavoda pri Eko skladu, ki je proračunski uporabnik. V obrazcu Partnerji bo zato javni zavod za navedeni primer torej 20.000 evrov izkazal vrstico s partnerjem Eko sklad.

Navedeno velja pri naslednjih skupinah kontov:

1. dolgoročno danih posojil in depozitov (konti skupine 07),

2. dolgoročnih terjatev iz poslovanja (konti skupine 08),

3. dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 96),

4. drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti skupine 97).

Poznavanje šifer proračunskih uporabnikov je pomembno tudi pri izkazovanju obveznosti za sredstva dana v upravljanje. Sredstva v lasti države ali občine se lahko dajejo v upravljanje. Proračunski uporabniki, ki so sredstva za delo prejeli v upravljanje s strani države, to v poslovnih knjigah in posledično v premoženjski bilanci izkažejo kot obveznost do resornega ministrstva. V primeru, da gre za sredstva prejeta s strani občine, se to izkaže kot obveznost do občine. Obveznosti za sredstva v upravljanju niso nikoli izkazana sama do sebe, temveč do ustanovitelja. Enako velja tudi za rezultat poslovanja.

Da bi kratkoročne ali dolgoročne terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na proračunske uporabnike pravilno izkazovali, je priporočljivo, da je šifrant partnerjev povezan s seznamom oziroma registrom proračunskih uporabnikov, ki ga vodi UJP. Navedeni seznam proračunskih uporabnikov je dostopen na njihovi spletni strani.

Poudarjamo, da se podatki v premoženjski bilanci razlikujejo od podatkov bilance stanja, in sicer:

- Dolgoročne obveznosti in

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih