Danes je 7.7.2020

Input:

Prevoz na delo in z dela v času izrednih razmer

1.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.06.1.2 Prevoz na delo in z dela v času izrednih razmer

Fenja Borštnar

Zaposlenim za prihod na delo in odhod z dela pripada povračilo stroškov prevoza. Za pravilno izplačilo povračila stroškov prevoza je potrebno upoštevati več predpisov:

1. Najprej mora delodajalec upoštevati Zakon o delovnih razmerjihZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15-ZZSDT, 33/16-PZ-F, 52/16-ZDR-1A, 22/19-ZPoss, 81/19-ZDR-1B).

130. člen ZDR-1 govori o povračilih stroškov v zvezi z delom:

(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

(2) Če višina povračila stroškov iz prejšnjega odstavka ni določena s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim predpisom.

To pomeni, da mora delodajalec upoštevati področno kolektivno pogodbo in interne akte.

2. Kolektivna pogodba podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivna pogodba je pogodba, ki jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev. Kolektivna pogodba ne sme biti v nasprotju z zakonom – delavcem lahko podeli samo več pravic kot jih daje zakon.

Kolektivna pogodba vsebuje obligacijski in normativni del. V obligacijskem delu ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, ter morebitne načine mirnega reševanja kolektivnih sporov. V normativnem delu so lahko vsebovane določbe:

- s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s