Danes je 4.4.2020
Input:

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

28.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.1 Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Strokovna sodelavka

Posredni uporabniki proračuna države in občine pripravljajo kadrovske načrte in spremljajo realizacijo njihovega izvajanja upoštevaje določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki se je začel uporabljati 1. 1. 2020, in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

I.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 z dne 12. 12. 2019; v nadaljevanju: ZIPRS2021), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2020

Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa ZIPRS2021, ki v drugem odstavku 60. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin nalaga, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da pripravijo kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2021, ki določa:

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;

2. proračun občin;

3. ZZZS in ZPIZ;

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);

5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;

6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;

7. sredstva prejetih donacij;

8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;

9. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;

10. sredstva iz