Danes je 23.8.2019
Input:

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

30.7.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.1 Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Vanja Mavri

Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), ki v drugem odstavku 60. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin nalaga, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da pripravijo kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819, ki določa:

»(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;

2. proračun občin;

3. ZZZS in ZPIZ;

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine,