Danes je 23.8.2019
Input:

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

5.2.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.1 Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Strokovna sodelavka

Posredni uporabniki proračuna države in občine pripravljajo kadrovske načrte in spremljajo realizacijo njihovega izvajanja upoštevaje določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019

I.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)

Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa ZIPRS1819, ki v drugem odstavku 60. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin nalaga, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da pripravijo kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS1819, ki določa:

»(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;

2. proračun občin;

3. ZZZS in ZPIZ;

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);

5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;

6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;

7. sredstva prejetih donacij;

8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;

9. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;

10. sredstva iz sistema javnih del;

11. sredstva