Danes je 26.2.2021

Input:

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

20.1.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.1 Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Strokovna sodelavka

Posredni uporabniki proračuna države in občine pripravljajo kadrovske načrte in spremljajo realizacijo njihovega izvajanja upoštevaje določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020; v nadaljevanju: ZIPRS2122), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2021, razen 81. in 82. člena, ki sta se začela uporabljati 28. 11. 2020, in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 z dne 8. 1. 2021), ki je začela veljati 9. 1. 2021.

I.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021in 2022 - ZIPRS2122

Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa ZIPRS2122, ki v drugem odstavku 60. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin nalaga, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da pripravijo kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena