Danes je 23.8.2019
Input:

Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

10.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.15.5 Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Strokovna sodelavka

Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

Aneks k pogodbi o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu, ki zaseda delovno mesto, ki se uvršča v višje plačni razred, delodajalec vroči aneks k pogodbi o zaposlitvi, s katerim se mu določi oziroma se ga uvrsti v ustrezni plačni razred in navede datume upravičenosti do izplačila višje plače, odvisno od tega za koliko plačnih razredov višje se uvršča posamezno delovno mesto (pravico do izplačila višje plače za prvi plačni razred povišanja se pridobi s 1. januarjem 2019, za drugi plačni razred povišanja s 1. novembrom 2019, za tretji in ostale plačne razrede povišanja pa s 1. septembrom 2020).

Nova pogodba o zaposlitvi

Javnemu uslužbencu, ki bo premeščen na novo delovno mesto, delodajalec vroči v podpis novo pogodbo o zaposlitvi. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč v 49. členu ZDR-1 določa, da se v primeru spremembe naziva delovnega mesta oziroma vrste dela s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom ZDR-1, sklene nova pogodba o zaposlitvi.

Ob vročitvi aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma pogodbe o zaposlitvi delodajalec javnemu uslužbencu pojasni razlog vročitve, in sicer:

1.

Za primer, če je bil z aneksom h kolektivni pogodbi oziroma z uredbo delovnemu mestu, ki ga zaseda javni uslužbenec, določen višji izhodiščni plačni razred (oziroma višji plačni razred brez napredovanj) in posledično višji končni plačni razred (oziroma v višji plačni razred z napredovanji), se z aneksom k pogodbi o zaposlitvi:

- temu zvišanju ustrezno javnega uslužbenca uvrsti v višji plačni razred,

- datumsko opredeli pravica javnega uslužbenca do plače, ki ustreza novemu oziroma novim plačnim razredom.

Vzorec aneksa k pogodbi o zaposlitvi za javne uslužbence, za katere se ne uporablja 2. del Zakona o javnih uslužbencih, ampak Zakon o delovnih razmerjih (opomba 1)

Odpri vzorec v wordu.

Vir: MJU

Na podlagi 49. člena Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US), četrtega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), Aneksa h Kolektivni pogodbi za …………………. (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljevanju: Aneks h …..) in Akta o spremembi Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ………………………, št. ………. z dne …….., skleneta

javni uslužbenec: