Danes je 16.5.2021

Input:

Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B - direktorjev

12.4.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

2021.04.1.2 Redna delovna uspešnost javnih uslužbencev plačne skupine B – direktorjev

Polona Gostan, Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja

Predstavitev pravnih podlag

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin  (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) javnim uslužbencem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Od 1. julija 2020 dalje se je pričela redna delovna uspešnost za javne uslužbence in s tem tudi direktorjev izplačevati v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljevanju ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju KPJS), Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18: v nadaljevanju Uredba) ter pravilniki o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev resornih ministrstev po posameznih področjih javnega sektorja.

Določitev obsega sredstev za redno delovno uspešnost (v nadaljevanju RDU)

V skladu z določbami Uredbe (drugi odstavek 7. člena), direktorjem RDU pripada v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s KPJS (kar pomeni 2 %). V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe pa se direktorjem RDU lahko določi tudi v višjem obsegu, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za RDU javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Tako je za plačno skupino B dovoljeno izplačilo do največ 5 % letnih sredstev za osnovne plače kot izhaja iz 22. člena ZSPJS.

Skupen obseg sredstev za RDU, nad zagotovljenim obsegom v skladu s KPJS, torej nad 2 %, za direktorje določi:

- v državnih organih vlada,

- za uprave lokalnih skupnosti občinski svet,

- za uprave pravosodnih organov vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem predlogu predstojnika pravosodnega organa.

Uredba v primeru direktorjev javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava posebej ne določa pristojnosti za določitev višjega