Danes je 28.9.2020

Input:

Redna delovna uspešnost se bo ponovno izplačevala od 1. 7. 2020

13.1.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.20 Redna delovna uspešnost se bo ponovno izplačevala od 1. 7. 2020

Breda Koren

Članek Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela si poglejte tukaj.

Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti

Glede na 4. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19), ki določa, da javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, bo od 1. 7. 2020, po večletni prekinitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti, to spet mogoče.

Izplačevaje redne delovne uspešnosti urejata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18; v nadaljnjem besedilu: