Danes je 24.9.2020

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (vzorec)

8.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2020.09.1.3 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (vzorec)

Vanja Mavri

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delodajalec (naziv/naslov) ………………..

Datum: ………………..

Številka: ………………..

Na podlagi prvega odstavka 82. člena v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

delavcu ..............................., roj. ..............................., stanujočemu ..............................., po poklicu ........ ......................., zaposlenemu na delovnem mestu ..............................., z ............................... delovne dobe na dan ...............................

REDNO ODPOVEDUJEM POGODBO O ZAPOSLITVI, ŠT. ..............................., Z DNE ............................... IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

I.

Delavcu preneha delovno razmerje v zavodu po izteku ............................... odpovednega roka, ki začne teči naslednji dan po vročitvi te odpovedi (93. člen v povezavi s tretjim odstavkom 94. člena in 95. členom ZDR-1).

II.

Delodajalec in delavec se lahko pisno dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela odpovednega roka ali celotnega odpovednega roka (96. člen ZDR-1).

III.

Delavec ima v času odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju (najmanj) dve uri na teden (prvi odstavek 97. člen ZDR-1).

IV.

137. člena ZDR-1 povezavi s tretjim odstavkom 97. člena ZDR-1).

Samo v pojasnilo delodajalcu – ni sestavni del te odpovedi

(delodajalec je dolžan delavcu omogočiti navedeno pod to točko le v primeru, če delodajalec delavcu ob odpovedi ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim odstavkom 91. člena ZDR-1 in o odpovedi obvesti zavod za zaposlovanje)

V.

Delavcu ob prenehanju delovnega razmerja pripada odpravnina po 108. členu ZDR-1.

(do odpravnine po 108. členu ZDR-1 delavec ni upravičen če je zavrnil ponudbo delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno zaposlitev in za