Danes je 24.9.2020

Input:

Redna odpoved PZ delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz PZ zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga, brez ponudbe nove PZ

19.5.2017, , Vir: Verlag Dashöfer

9.1.1.5.3.2 Redna odpoved PZ delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz PZ zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga, brez ponudbe nove PZ

Vanja Mavri

Če delodajalec delavcu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in usposobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno zmožnostjo ali če delodajalec delavcu ne more ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza delavčevi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu z ZZRZI oziroma z ZPIZ-1 ali mu na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotoviti, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem, o čemer odloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, mu lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi (šesti odstavek 40. člena ZZRZI). V tem primeru se pri izračunu osnove za določitev višine odpravnine iz naslova odpovedi pogodbe, upošteva prejeta plača delavca, preračunana na polni delovni čas (sedmi odstavek 40. člena ZZRZI).

Odprite vzorec v Wordu

Vzorec 25: Pisna ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec (naziv/naslov) ………………..

Delavec ………………..

Datum: ………………..

Številka: ………………..

Na podlagi prvega/drugega/tretjega (izbrati ustrezno) odstavka 101. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), prvega odstavka 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB2 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI ), četrte alineje prvega odstavka 89. člena oziroma 116. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) vam istočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, št. ..............................., z dne ............................... iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi/iz poslovnega razloga (izbrati ustrezno)

PONUJAM

I.

sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza vaši strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu z ZZRZI/prvim, drugim, tretjim (izbrati ustrezno) 101. člena ZPIZ-1 (izbrati ustrezno)

II.

Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti na drugem ponujenem delovnem mestu so določeni v predlogu pogodbe o zaposlitvi, ki je priloga te ponudbe.

III.

Pozivam vas, da predlog pogodbe proučite in ga, če se s predlogom strinjate, podpišete v roku 30 dni od prejema predloga (šesti odstavek 101. člena ZPI-1, drugi odstavek 40. člena ZZRZI), to je do ........................ .......

IV.