Danes je 24.9.2020

Input:

Redna odpoved PZ delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz PZ zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga, brez ponudbe nove PZ (vzorec)

7.9.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

9.1.1.5.3.2 Redna odpoved PZ delavcu invalidu zaradi nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz PZ zaradi invalidnosti in v primeru poslovnega razloga, brez ponudbe nove PZ (vzorec)

Vanja Mavri

Če delodajalec delavcu invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in usposobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno zmožnostjo ali če delodajalec delavcu ne more ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZZRZI oziroma s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali mu na podlagi sporazuma z drugim delodajalcem zagotoviti, da mu drugi delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem delu pri njem, o čemer odloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, mu lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi (šesti odstavek 40. člena ZZRZI). V tem primeru se pri izračunu osnove za določitev višine odpravnine iz naslova odpovedi pogodbe, upošteva prejeta plača delavca, preračunana na polni delovni čas (sedmi odstavek 40. člena ZZRZI).

Odprite vzorec v Wordu

Vzorec 25: Pisna ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec (naziv/naslov) ………………..

Delavec ………………..

Številka: ………………..

Datum: ………………..

 

Na podlagi prvega/drugega/tretjega (izbrati ustrezno) odstavka 101. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US, 105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1, katerega določbe 101., 102., 103. in 104. člena se uporablja do ureditve v zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov), prvega odstavka 40. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB2 in 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), četrte alineje prvega odstavka 89. člena oziroma 116. člena v povezavi s 119. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) vam istočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, št. ..............................., z dne ............................... iz razloga nezmožnosti za opravljanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi/iz poslovnega razloga (izbrati ustrezno).

PONUJAM

I.

sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza vaši strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu z ZZRZI/prvim, drugim, tretjim odstavkom 101. člena ZPIZ-1 (izbrati ustrezno).

II.

Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti na drugem ponujenem delovnem mestu so določeni v predlogu pogodbe o zaposlitvi, ki je priloga te ponudbe.

III.

Pozivam vas, da predlog pogodbe proučite in ga, če se s predlogom strinjate, podpišete v roku 30 dni od prejema predloga (šesti odstavek 101. člena ZPIZ-1, drugi odstavek 40. člena ZZRZI), to je do ........................ .......

IV.

Če ponudbo za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za drugo ustrezno delo za nedoločen čas sprejmete in pogodbe o zaposlitvi podpišete v navedenem roku, nimate pravice do odpravnine, obdržite pa pravico izpodbijati utemeljenost odpovednega roka pred pristojnim sodiščem (tretji odstavek 40. člena