Danes je 12.7.2020

Input:

Roki hrambe dokumentarnega gradiva pri samoupravnih lokalnih skupnosti

26.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.12.1.3 Roki hrambe dokumentarnega gradiva pri samoupravnih lokalnih skupnosti

mag. Hedvika Zdovc, arhivska svetnica, Zgodovinski arhiv Celje

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št 60/94, 69/94) je 3. oktobra 1994 uresničil načelo o lokalni samoupravi. Stare družbenopolitične skupnosti (komune, občine) so s 1. januarjem 1995 prenehale delovati. Državne funkcije, ki so jih pred tem opravljale prejšnje ozemeljsko večje občine, so bile v prehodnem nekajmesečnem obdobju prenesene na upravne enote, lokalne naloge pa so prevzeli organi novih občin (samoupravnih lokalnih skupnosti).

Občina opravlja naloge iz lastnega delokroga (samostojno, brez nadzora države) in prenesenega delokroga (naložene s strani države).

V okviru lastnega delokroga občina izvaja naslednje naloge: sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte, sprejema občinski proračun, sprejema načrt razvoja občine, prostorski načrt in predpisuje lokalne plane (kje in kaj se lahko gradi), skrbi za lokalne javne ceste, poti, pločnike, kolesarske steze, rekreacijske, parkirne, parkovne in druge površine, ureja in skrbi za javni red v občini, ureja delovanje občinske uprave in občinskih javnih služb (ureja prekrške in določa denarne kazni za prekrške, s katerimi prebivalci ali pravne osebe kršijo občinske predpise), upravlja in skrbi za nepremično ali premično občinsko premoženje, skrbi za kulturno in naravno dediščino na svojem območju, pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižničarsko dejavnost ter razvoj športa in rekreacije občanov, spodbuja gospodarski razvoj občine, gradi in vzdržuje stanovanja za socialno ogrožene občane, skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, zagotavlja pomoč in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah, skrbi za okolje, za čist zrak, tla, vodne vire, varuje pred hrupom ter skrbi za urejeno zbiranje odpadkov, izdaja dovoljenja in izvaja nadzor nad krajevnimi prireditvami …

Evidentiranje dokumentarnega gradiva za organe samoupravne lokalne skupnosti

Vsako delo organov občine je treba dokumentirati z ustreznim pisnim zapisom: dokumentom, zaznamkom ali odredbo tako, da je mogoče delo kasneje pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravočasnost in kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohraniti zapise kot kulturno dediščino.

Evidenca dokumentarnega gradiva je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organov občine. Vodi se na podlagi načrta