Danes je 28.1.2020
Input:

Roki v postopku izbire ravnatelja

4.9.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.09.2.5 Roki v postopku izbire ravnatelja

Strokovna sodelavka založbe

V našem zavodu poteka postopek imenovanja ravnatelja. Eni kandidatki so manjkale tri priloge, in sicer:

- diploma (je zelo slaba kopija),

- izjava, da bo na lastne stroške opravila v roku 1 leta ravnateljski izpit in

- potrdilo sodišča o nekaznovanosti.

Poziv za dopolnitev je bil poslan, s priporočeno pošto, D M L. Na ministrstvu so mi povedali, da če smo napisali rok 8 dni (brez delovni dnevi) je prvi dan že D M L +1 + 8 in ta dan bi bil zadnji, da gospa odda na pošto manjkajoče priloge. Oddala jih je kasneje. Razpis je bil objavljen v časopisu mesec dni prej, rok je bil 15 dni, kar pomeni, da je kandidatka vedela, kaj potrebuje.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v 53.a členu ZOFVI določa postopek imenovanja ravnatelja, nima določb o dopolnjevanju nepopolne vloge kandidata za ravnatelja in tudi ne določb o roku za dopolnitev nepopolne vloge, kot tudi ne določb o načinu štetja roka za dopolnitev nepopolne vloge. ZOFVI navedenega ne ureja, po sodni praksi (primer: VDS sklep Pdp 1696/2002) pa se za primer, če zakon štetja rokov ne določa, za zapolnitev take praznine smiselno uporabijo določbe zakona, ki štetje rokov določa. Sklepati je, da je v tem primeru ta zakon, Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki glede rokov določa:

1. Kdo določi rok (v konkretnem primeru rok za dopolnitev vloge), če ta ni določen s predpisi

99. člen ZUP določa, da v primeru, če roki niso določeni s predpisom, jih glede na okoliščine primera določi uradna oseba, ki vodi postopek.

2. Kdaj začne teči rok (v konkretnem primeru za dopolnitev vloge)

100. člen ZUP določa, da če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Konec roka pa je lahko označen tudi z določenim koledarskim dnem.

3. Kdaj se rok (v