Danes je 7.7.2020

Input:

Solidarnostna pomoč in epidemija COVID-19

22.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

1.43 Solidarnostna pomoč in epidemija COVID-19

Tanja Bohl, odvetnica

“Delavka, ki je bila zaradi epidemije napotena na čakanje na delo, za katero je dobivala 80% nadomestilo plače, je vložila zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči na podlagi 4. alineje 4. točke 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Delavka za virusom COVID-19 ni obolela. Ali ji solidarnostna pomoč pripada? Če ji - ali pripada vsem, ne glede na višino plače in ne/vložitev zahtevka?“

Primarno izpostavljamo, da je v skladu z 10. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (10. člen 682/1991 Ur.l.RS, opomba 1) za razlago kolektivne pogodbe pristojen odbor za razlago kolektivne pogodbe. Ta razlage 4. alineje 4. točke 40. člena KPND še ni podal.

Najprej pojasnjujemo, da Zakon o delovnih razmerjih (opomba 2) (v nadaljevanju-ZDR-1) instituta solidarnostne pomoči ne ureja. Tako je solidarnostna pomoč vezana na ureditev v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti ali podjetniških kolektivnih pogodbah, podrobneje pa se lahko uredi tudi v splošnih aktih delodajalca. Podlaga za izplačilo in hkrati upravičenost delavca do izplačila solidarnostne pomoči je kolektivna pogodba ali splošni akt delodajalca, pri čemer gre v primeru, da je solidarnostna pomoč predvidena, za pravico iz delovnega razmerja.

Solidarnostna pomoč nudi možnost delodajalcem, da svojim zaposlenim ob življenjskih stiskah finančno pomagajo z izplačilom solidarnostne pomoči. V zvezi s samim namenom solidarnostne pomoči je stališče zavzelo tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi, opr. št. VIII Ips 126/2013 z dne 1. 13. 2014, ki je poudarilo, da je pravica do solidarnostne pomoči vezana na delovno razmerje, nastop enega izmed taksativno določenih dogodkov ter pri tem poudarilo, da se solidarnostna pomoč izplača delavcu z namenom, da lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji.

V konkretnem primeru je solidarnostna pomoč urejena v KPND in Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. (opomba 3)

V 40. členu KPND v 4. točki je določeno, da delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč, in sicer v naslednjih primerih:

- smrt delavca ali ožjega družinskega člana;

- težja invalidnost;

- daljša bolezen;

- elementarne nesreče ali požari.

Nadalje pa je v Aneksu k KPND v 13. členu določeno, da je delodajalec dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi. Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v