Danes je 17.10.2019
Input:

Stopnja DDV pri oddajanju prostorov šole

10.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2019.04.2.6 Stopnja DDV pri oddajanju prostorov šole

mag. Aleksandra Heinzer, DDV asistenca

Prosimo za pomoč obračunavanja stopnje DDV v primeru oddajanja oz. souporabe prostora in drugih pomožnih prostorov, ki jih naša šola oddaja športnemu društvu. Katero stopnjo DDV obračunati glede na to, da izvajajo športno dejavnost, 9,5 % ali 22,00 %? (Priloga k vprašanju je sken pogodbe.)

Uvodoma velja še posebej opozoriti, da v okviru brezplačnih odgovorov, do katerih ste kot naročniki produktov naše založbe upravičeni, individualnega svetovanja ni mogoče podati. Glede na to, da nam dejansko stanje v celoti ni poznano, zgolj na podlagi informacij, ki ste jih posredovali, natančnega odgovora nikakor ne moremo podati. Zaradi navedenega v nadaljevanju izpostavljamo nekatere ključne elemente, ki so vam lahko v pomoč pri reševanju zadevne problematike, nikakor pa ne smejo biti edina podlaga za sprejem kakršnihkoli odločitev.

Kot pojasnjujem v nadaljevanju, je treba v konkretnem primeru preizkusiti več elementov.

1. V čigavem imenu nastopa vaš zavod?

Opozoriti želim na pojasnilo davčnega organa št. 092-516466/2015-4, z dne 17. 10. 2016, v katerem slednji med drugim pojasnjuje, da upravljavec v skladu z določili ZSPDSLS pri oddaji nepremičnega premoženja v najem, oddaji tega premoženja v brezplačno uporabo in obremenjevanju le-tega s stvarnimi pravicami nastopa v imenu lastnika, tj. občine oziroma države. V teh primerih se računi dobaviteljev glasijo na lastnika, upravitelj pa mora pri opravljanju navedenih storitev izdajati račune v imenu in za račun lastnika tega premoženja. Predlagam, da si vsebino tega pojasnila skupaj z lastnikom premoženja, ki je predmet oddajanja natančno preberete. Zaradi zgoraj navedene dileme se torej v nadaljevanju tega mnenja osredotočam le na vsebino storitve.

Dostop do pojasnila za naročnike portala SEJA profi

Dostop do pojasnila za naročnike on-line vestnika Javni sektor

Dostop do pojasnila za naročnike portala DDV asistenca

2. Ali gre v obravnavanem primeru za oproščeno oddajanje nepremičnine v najem?

Kot izhaja iz predložene vsebine pogodbe, je njen predmet »souporaba prostorov v kletnih prostorih dijaškega doma za namen izvajanja društvenih dejavnosti«. Kot razumem iz nadaljnjega besedila te pogodbe, gre za »souporabo prostora v izmeri 113,30 m2, ki zajema poleg uporabe osnovnega prostora tudi souporabo sanitarij in drugih pomožnih prostorov, ogrevanje ter uporabo tople vode in elektrike«. Prav tako je iz vsebine pogodbe moč razumeti, da se najemniku uporaba zaračunava le deset mesecev v letu, za julij in avgust pa ne.

Da bi pravilno opredelili DDV implikacije pri opisani storitvi, bi bilo treba najprej preveriti, ali ima storitev značilnost najema ali ne. Če ima, je ta storitev skladno z 2. točko 44. člena ZDDV-1 oproščena plačila DDV, v nasprotnem primeru pa je skladno s 73. členom PZDDV obdavčena.

Skladno z 2. točko 44. člena ZDDV-1 je najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom), razen:

  • nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;

  • dajanja v najem garaž in površin za parkiranje vozil;

  • dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;

  • najema sefov

oproščen plačila DDV. Omenjeno določbo podrobneje opredeljuje 76. člen PZDDV, ki določa, da najem oziroma zakup nepremičnin iz druge točke 44. člena ZDDV-1 pomeni dajanje nepremičnin v najem oziroma zakup. Vključuje tudi