Danes je 16.7.2020

Input:

Terjatve (SRS 5) - razvrščanje

10.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.10.1 Terjatve (SRS 5) – razvrščanje

Fenja Borštnar

Terjatev je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica, zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravitev kakšne storitve.

Če dolžnik dolga ne poravna, upnik lahko svojo terjatev izterja sodno z izvršbo. Upnik pa lahko svojo terjatev prenese na drugo osebo, ki dolžnika izterja.

Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na (SRS2016 5.7.):

a) dolgoročne; tiste, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni po datumu bilance stanja in

b) kratkoročne; tiste, ki zapadejo v plačilo v največ letu dni po datumu bilance stanja.

V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle v plačilo (a še niso poravnane) in dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po datumu bilance stanja, izkazujejo kot kratkoročne.

Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo znotraj gospodarske kategorije, na katero se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, dani predujmi za zaloge pa sestavni del zalog (SRS2016 5.6.). Ti predujmi so praviloma kratkoročne